Ад зняц­ця бар'ераў да фар­міра­ван­ня агуль­ных рын­каў

Ivatsevitski Vesnik - - Первая Страница -

Ра­бо­та па ўста­ра­нен­ні бар'ераў, вы­клю­ч­эн­няў і аб­ме­жа­ван­няў на рын­ку ЕАЭС ід­зе неда­пуш­чаль­на ма­руд­на.

Вы­сту­па­ю­чы на са­мі­це, Кіраўнік дзяр­жа­вы ад­зна­чыў, што іс­ну­ю­ць некаль­кі важ­ных пы­тан­няў, якія да гэ­та­га ча­су за­ста­юц­ца ня­вы­ра­ша­ны­мі ў ЕАЭС. Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка спы­ніў­ся на кож­ным з іх і прад­ставіў пазі­цыю бе­ла­рус­ка­га бо­ку па іх вы­ра­ш­эн­ні.

“Я вы­му­ша­ны пра гэта га­ва­ры­ць, але бу­ду га­ва­ры­ць не з пунк­ту гле­джан­ня стагнан­ня і ры­дан­ня, а з пунк­ту гле­джан­ня та­го, што мы да­мо­вілі­ся, але не зра­білі. І з пунк­ту гле­джан­ня та­го, што наш са­юз (на шчас­це, я быў ля вы­то­каў яго ствар­эн­ня) утва­раў­ся на пэў­ных сва­бо­дах пе­ра­мяш­ч­эн­ня ра­бо­чай сі­лы, ка­піта­лаў, пас­луг, та­ва­раў. І са­мае га­лоў­нае, аб чым мы да­маў­ля­лі­ся, ства­ра­ю­чы на­шу ад­зі­ную эка­но­міку, што ўсе суб'ек­ты гас­па­да­ран­ня і на­шы люд­зі бу­ду­ць ме­ць роў­ныя ўмо­вы. Калі та­кіх роў­ных умоў ня­ма, то ня­ма і са­ю­за”, – ад­зна­чыў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.