Но­выя транс­парт­ныя калі­до­ры

зні­зя­ць на­груз­ку на вулі­цу Чарт­ко­ва і дру­га­рад­ныя вулі­цы

Ivatsevitski Vesnik - - Панарама - Па­д­рых­та­ваў Аляк­сандр ГОРБАЧ.

Жы­ха­ры вулі­цы Сла­вян­ская ў Іва­ц­э­ві­чах неад­на­ра­зо­ва скард­зілі­ся ў роз­ныя ін­стан­цыі па на­ступ­най пры­чыне: пра­ез­ная част­ка вулі­цы мае гравій­нае па­крыц­цё, што ства­рае праб­ле­мы. Пыл, які ўз­ды­ма­ец­ца ў па­вет­ра, ля­ці­ць у вок­ны да­моў, у ага­ро­ды. Вулі­ца да­волі ак­ты­ў­на экс­плу­а­ту­ец­ца, та­му, па мер­ка­ван­ні жы­ха­роў, тут “просіц­ца” ас­фальт.

Скар­гі па праб­ле­ме вул. Сла­вян­ская ў апош­ні час ўз­ды­малі­ся і на аб­лас­ным уз­роўні. На­чаль­нік аддзе­ла ар­хіт­эк­ту­ры і бу­даўніцтва, га­лоў­ны ар­хіт­эк­тар Іва­ц­э­віц­ка­га ра­ё­на Іры­на ІВАНОВА да­ла раз­гор­ну­ты

ад­каз па дад­зе­най праб­ле­ме:

– За ко­шт да­дат­ко­ва выд­зе­ле­ных бюд­ж­эт­ных срод­каў, згод­на з рас­пра­ца­ва­най ра­ней пра­ект­на-каш­та­рыс­най да­ку­мен­та­цы­яй па аб’ек­ту “Пад’езд да квар­та­ла за­бу­до­вы ін­ды­ві­ду­аль­най за­бу­до­вы “За­ход­ні” ў г. Іва­ц­э­вічы”, за­вер­ша­на ўстрой­ства ас­фаль­та­бе­тон­на­га па­крыц­ця з пе­ша­ход­най да­рож­кай па цот­ным ба­ку част­кі вулі­цы Сла­вян­ская да пе­ра­кры­жа­ван­ня з вул. Інт­эр­на­цы­я­наль­най, а так­са­ма част­кі вул. Інт­эр­на­цы­я­наль­ная ад пе­ра­кры­жа­ван­ня з вул. Сла­вян­ская да вул. М. Тан­ка. Гэта даз­волі­ла за­бяс­пе­чы­ць бяс­печ­ны рух пе­ша­хо­даў ад квар­та­ла шмат­кват­эр­най за­бу­до­вы па вул. М. Тан­ка да ДУА “СШ №3 г. Іва­ц­э­вічы”, звя­за­ць ін­ды­ві­ду­аль­ную за­бу­до­ву з аб’ек­та­мі гра­мад­ска­га прызна­ч­эн­ня і ганд­лю, якія зна­ход­зяц­ца на вулі­цах Дэпу­тат­ская, 70 год Каст­рыч­ніка, М. Тан­ка.

Так­са­ма рас­пра­ца­ва­на пра­ект­на-каш­та­рыс­ная да­ку­мен­та­цыя на да­лей­шае ўстрой­ства ас­фаль­та­бе­тон­на­га па­крыц­ця вул. Інт­эр­на­цы­я­наль­ная на аб’ек­це “Доб­раў­па­рад­ка­ванне вул. Інт­эр­на­цы­я­наль­ная ў г. Іва­ц­э­вічы”. У 2019-м год­зе пры за­пла­на­ва­ным асі­гна­ван­ні бюд­ж­эт­ных срод­каў буд­зе вы­ка­на­на ўстрой­ства ас­фаль­та­бе­тон­на­га па­крыц­ця гэтай вулі­цы.

Устрой­ства да­ро­гі і ўдас­ка­на­ле­нае па­крыц­цё, якое з’явіц­ца на вулі­цах Інт­эр­на­цы­я­наль­ная і М. Тан­ка ад вул. Лені­на да вул. Ме­хані­за­та­раў, даз­волі­ць знізі­ць транс­парт­ную на­груз­ку на вул. Чарт­ко­ва, па якой ажыц­цяў­ля­ец­ца ас­ноў­ны рух аўта­ма­бі­ляў жы­ха­роў “спаль­ных мікра­ра­ё­наў” го­ра­да да цэн­тра Іва­ц­э­ві­чаў і ў зва­рот­ным кірун­ку, а так­са­ма ар­гані­за­ва­ць тран­зіт­ны рух гру­за­вых аўта­ма­бі­ляў у кірун­ку Грод­на. Ад­на­ча­со­ва вя­дуц­ца ра­бо­ты па вулі­цах 60 год Каст­рыч­ніка і Спар­ты­ў­ная, што ство­ры­ць яш­чэ ад­зін транс­парт­ны калі­дор і даз­волі­ць яш­чэ больш раз­грузі­ць вул. Чарт­ко­ва.

На вул. Сла­вян­ская ў квар­та­ле ін­ды­ві­ду­аль­най за­бу­до­вы ўста­ноў­ле­ны зна­кі да­рож­на­га ру­ху, якія аб­мя­жоў­ва­ю­ць хут­кас­ны рэ­жым і рух гру­за­во­га транс­пар­ту – транс­парт­ная на­груз­ка на дад­зе­ным участ­ку вулі­цы зні­жа­на. Па­крыц­цё пра­езнай част­кі гэтай вулі­цы – з пя­с­ча­на-гравій­най су­месі, яно зна­ход­зіц­ца ў зда­валь­ня­ю­чым стане. Па уста­ноў­ле­на­му гра­фіку, а так­са­ма пры ўз­ніклай неаб­ход­на­сці, ДУВП “Іва­ц­э­віц­кая ЖКГ” тут пра­вод­зіц­ца гр­эйдзіра­ванне па­крыц­ця… Спад­зя­ю­ся, што жы­ха­ры Іва­ц­э­ві­чаў з ра­зу­мен­нем ад­но­сяц­ца да ра­бот па до­браў­па­рад­ка­ван­ні рай­ц­эн­тра.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.