Па­ра­дак ака­зан­ня дзярж­пад­т­рым­кі ста­но­віц­ца больш стро­гім

Ivatsevitski Vesnik - - Первая Страница -

У Бе­ла­русі ста­но­віц­ца больш стро­гім па­ра­дак ака­зан­ня дзяр­жаў­най фі­нан­са­вай пад­т­рым­кі. Гэта пра­ду­г­ле­джа­на Ука­зам №10, які Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­пі­саў 10 студ­зе­ня.

Да­ку­мент уносі­ць шэраг змя­нен­няў ва Указ ад 23 са­кавіка 2016 го­да №106 “Аб дзяр­жаў­ных пра­гра­мах і ака­зан­ні дзяр­жаў­най фі­нан­са­вай пад­т­рым­кі”. У пры­ват­на­сці, уста­ноў­ле­на, што дзярж­пад­т­рым­ка мо­жа аказ­вац­ца ў вы­ключ­ных вы­пад­ках па ра­ш­эн­ні Пр­эзід­эн­та толь­кі ў вы­гляд­зе пра­дастаў­лен­ня бюд­ж­эт­най па­зы­кі для рэалі­за­цыі ін­ве­сты­цый­ных пра­ек­таў, якія прай­шлі дзяр­жаў­ную ком­плекс­ную экс­пер­ты­зу і ма­ю­ць ста­ноў­чае за­клю­ч­энне.

Ука­зам уда­клад­не­на ко­ла асоб, якія мо­гу­ць раз­ліч­ва­ць на дзярж­пад­т­рым­ку. У спіс тра­пілі юры­дыч­ныя асо­бы – рэзід­эн­ты Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь (за вы­клю­ч­эн­нем бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цый, бан­каў, Бан­ка развіц­ця Бе­ла­русі, стра­ха­вых і ня­бан­каўскіх кр­эдыт­на-фі­нан­са­вых ар­гані­за­цый, калі ін­шае не ўста­ноў­ле­на Кіраўніком дзяр­жа­вы) і ін­ды­ві­ду­аль­ныя прад­п­ры­маль­нікі.

Пры гэтым умо­вай ака­зан­ня дзярж­пад­т­рым­кі з'яў­ля­ец­ца да­сяг­ненне прад­пры­ем­ствам ас­ноў­ных па­каз­чы­каў дзей­на­сці: рэн­та­бель­на­сць про­да­жаў, пра­дук­цый­на­сць пра­цы, зні­ж­энне ўз­роў­ню за­трат на вы­твор­час­ць і рэалі­за­цыю пра­дук­цыі. Кар­эк­ціроўка па­каз­чы­каў у да­лей­шым за­ба­ра­ня­ец­ца. Калі гэтыя па­каз­чы­кі не бу­ду­ць да­сяг­ну­ты, па­зы­чаль­нік паві­нен буд­зе дат­эр­мі­но­ва вяр­ну­ць бюд­ж­эт­ныя срод­кі.

Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.