У рам­ках гу­манітар­на­га пра­ек­та

Ivatsevitski Vesnik - - Панарама - Ва­лян­ці­на БОБРЫК. Фо­та Ва­ле­рыя МІСКЕВІЧА.

У рам­ках гу­манітар­на­га пра­ек­та Між­на­род­на­га дабра­чын­на­га гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня “Са­фія” бы­ла ака­за­на да­па­мо­га ДУ “Це­ля­хан­скі псі­ха­неўра­ла­гіч­ны дом-інт­эр­нат для састар­э­лых і ін­валі­даў” ў вы­гляд­зе су­час­най дэ­зын­фек­цый­най ка­ме­ры, якая пра­цуе ў аўта­ма­тыч­ным рэ­жы­ме.

Но­вае аб­ста­ля­ванне – дэ­зын­фек­цый­ную ка­ме­ру – Це­ля­хан­скі псі­ха­неўра­ла­гіч­ны дом-інт­эр­нат для састар­э­лых і ін­валі­даў ат­ры­маў і ўста­навіў ле­тась у ка­ст­рыч­ніку і за некаль­кі ме­ся­цаў ра­бо­ты спе­цы­я­лі­сты і су­пра­цоўнікі, а най­больш дэ­зын­фек­тар інт­эр­на­та Але­на Фяд­ко­віч, зма­глі аца­ні­ць усе яе плю­сы. Ка­ме­ра пра­цуе без­да­кор­на, яна ўста­ноў­ле­на ў сцяне па­між дву­ма па­ко­я­мі. У пер­шым па­коі з асоб­ным вы­хадам дэз­ка­ме­ра за­гру­жа­ец­ца пас­цель­най і ін­ды­ві­ду­аль­най бя­лізнай хво­рых на вірус­ны ге­па­тыт ці на ту­бер­ку­лёз, шчыль­на за­чы­ня­ец­ца і ў аўта­ма­тыч­ным рэ­жы­ме на­біра­ец­ца патр­эб­ная тэм­пе­ра­ту­ра. Як толь­кі цы­кл дэ­зын­фек­цыі за­вяр­ша­ец­ца, дат­чы­кі па­да­ю­ць сі­г­нал і ка­ме­ру мож­на ад­чы­ня­ць і раз­гру­жа­ць праз дзве­ры ка­ме­ры з су­сед­ня­га па­коя. Ка­ме­ра вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца для дэ­зын­фек­цыі бя­ліз­ны пра­жы­ва­ю­чых пас­ля ін­фек­цый­ных за­хво­рван­няў, пас­ля зна­ход­жан­ня ў іза­ля­та­ры ча­со­ва­га пра­бы­ван­ня і для дэзін­фек­цыі ніж­няй бя­ліз­ны кож­на­га пра­жы­ва­ю­ча­га. Штод­зень на пра­ця­гу ра­бо­ча­га дня ка­ме­ра за­гру­жа­ец­ца два ра­зы і пра­цуе пра­дук­цый­на.

На днях гу­манітар­ныя ва­лан­цё­ры МДГА “Са­фія” Уэс­лі і Руфь Джо­у­нс на­ве­далі Це­ля­хан­скі псі­ха­неўра­ла­гіч­ны дом-інт­эр­нат для састар­э­лых і ін­валі­даў, каб па­ці­кавіц­ца, на­коль­кі зруч­ным і патр­эб­ным ака­за­ла­ся но­вае аб­ста­ля­ванне, ці за­хоў­ва­юц­ца праві­лы яго экс­плу­а­та­цыі і бяс­пе­кі, а так­са­ма, каб аб­мер­ка­ва­ць кірун­кі і маг­чы­мас­ці да­лей­ша­га су­пра­цоўніцтва.

Дар­эчы, з Між­на­род­ным дабра­чын­ным гра­мад­скім аб’яд­нан­нем “Са­фія” Це­ля­хан­скі і Ко­саўскі да­мы-інт­эр­на­ты сяб­ру­ю­ць даў­но. Коль­кі га­доў та­му гу­манітар­ныя ва­лан­цё­ры “Са­фіі” па­да­ры­лі Це­ля­ханс­ка­му псі­ха­неўра­ла­гіч­на­му до­му-інт­эр­на­ту пра­мыс­ло­вую швей­ную ма­шы­ну, якая і сён­ня пра­цуе, як гад­зін­нік, па­ра­кан­век­та­мат у ста­ло­вую, аб­ста­ля­ванне для цы­руль­ні, кар­ды­ё­граф. Ко­саўскі псі­ха­неўра­ла­гіч­ны дом-інт­эр­нат для састар­э­лых і ін­валі­даў у 2016 год­зе так­са­ма ат­ры­маў ад “Са­фіі” істот­ную да­па­мо­гу: пра­мыс­ло­вую су­шыль­ную ма­шы­ну на 25 кілагра­маў бя­ліз­ны, 12 про­ці­про­леж­не­вых мат­ра­цаў, два дзя­сят­кі шмат­функ­цы­я­наль­ных ме­ды­цын­скіх лож­каў з мат­ра­ца­мі, ма­разіль­нік, лям­пу для свят­ло­ляч­эн­ня і ін­шае аб­ста­ля­ванне.

Кіраўніцтва Це­ля­хан­ска­га псі­ха­неўра­ла­гіч­на­га до­маінт­эр­на­та для састар­э­лых і ін­валі­даў у асо­бе ды­р­эк­та­ра Іва­на Дзяд­ка і га­лоў­най мед­сяст­ры На­тал­лі Ха­мі­ц­э­віч пад­зя­ка­валі гас­цям за на­вед­ванне ў гэтыя свя­точ­ныя дні, вы­ка­за­лі шчы­рую ўд­зяч­на­сць за да­па­мо­гу і спад­зя­ванне, што су­пра­цоўніцтва пра­доў­жыц­ца. У сваю чар­гу ся­мей­ная па­ра Джо­у­нс рас­ка­за­ла аб ін­шых гу­манітар­ных пра­ек­тах, якія бы­лі рэалі­за­ва­ны ў Бе­ла­русі ва­лан­цё­ра­мі з Аме­ры­кі ле­тась, і пры­нам­сі, у Бр­эсц­кай воб­лас­ці. Так­са­ма Уэс­лі і Руфь Джо­у­нс рас­ка­за­лі аб тра­ды­цы­ях свя­тка­ван­ня Раства Хры­сто­ва­га ў Аме­ры­цы, аб дабра­чын­най дзей­на­сці люд­зей на да­лёкім кан­ты­нен­це і сваіх пла­нах на блі­ж­эй­шы час па рэалі­за­цыі двух дабра­чын­ных пра­ек­таў у Го­мель­скай воб­лас­ці.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.