Пас­пра­чалі­ся ма­ці з дач­кой…

Ivatsevitski Vesnik - - Грамадства -

Жы­хар­ка Іва­ц­э­ві­чаў пра­жы­вае з дач­кой, але ад­но­сі­ны па­між імі скла­да­ныя, ча­ста су­пра­ва­д­жа­юц­ца свар­ка­мі, скан­да­ла­мі. Вось і ў ад­зін з ве­ча­роў па­між гэты­мі ўжо нема­ла­ды­мі жан­чы­на­мі – ма­ці 62 га­ды, да­ч­цэ – 43 га­доў – на кух­ні ўз­нік кан­флікт, у ход­зе яко­га знерва­ва­ная ма­ці шпур­ну­ла ў “са­пер­ні­цу”… по­суд з се­ляд­ца­мі. Кі­ну­ла “ўда­ла”: дач­ку літа­раль­на за­ля­пі­ла се­ляд­ца­мі і за­лі­ло але­ем. Яна ў сваю чар­гу не стры­ва­ла, сха­пі­ла нож і кі­ну­ла ім у ма­ці.

І так­са­ма трап­на: нож тра­піў у ру­ку. Вы­клікалі ме­ды­каў, су­пра­цоўнікаў пра­ва­а­хоў­ных ор­га­наў. Жан­чы­ны, у рэш­це рэ­шт, пры­міры­лі­ся – род­ныя люд­зі ўсё ж та­кі, але пра­ку­рор Іва­ц­э­віц­ка­га ра­ё­на пры­няў ра­ш­энне ўз­буд­зі­ць кры­мі­наль­ную спра­ву: скан­даль­ную сям’ю не за­шкод­зі­ць пра­пус­ці­ць праз су­до­выя калі­до­ры, каб кож­ны з іх мог моц­на за­ду­мац­ца на­конт улас­ных па­вод­зін.

І яш­чэ. На мо­мант гэтых “раз­бо­рак” 43-га­до­вая дач­ка зна­ход­зіла­ся ў стане ал­ка­голь­на­га ап’янен­ня. Хо­чац­ца звяр­ну­ць ува­гу жы­ха­роў ра­ё­на, па­вод­зі­ны якіх “па­граніч­ныя” з па­ру­ш­эн­нем За­ко­на: нец­вя­ро­зы стан – ас­но­ва па­доб­ных здар­эн­няў, та­му важ­на жы­ць цвя­ро­за, каб паз­бег­ну­ць кан­флікт­ных сіту­а­цый, не ха­пац­ца за нож, а пас­ля не ся­да­ць на ла­ву пад­суд­ных.

Ак­са­на КОРЗУН, след­чы Іва­ц­э­віц­ка­га рай­аддзе­ла

След­ча­га ка­міт­эта Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.