Агра­га­ра­док Амяль­ная і вёс­ка Глін­ная бу­ду­ць га­зі­фі­ка­ва­ны

Ivatsevitski Vesnik - - Надзённае - Служ­ба на­він “ІВ”.

Гэтай цу­доў­най на­ві­най пад­зя­ліла­ся стар­шы­ня Амяль­нян­ска­га сель­вы­кан­ка­ма Ва­лян­ці­на Га­рош­ка.

– У 2019 год­зе наш агра­га­ра­док Амяль­ная і вёс­ка Глін­ная бу­ду­ць га­зі­фі­ка­ва­ны, – па­ве­да­мі­ла Ва­лян­ці­на Васі­льеў­на. – Ле­тась па вулі­цы Цэн­траль­най, дзе ста­я­ць шмат­кват­эр­ныя да­мы, сет­ка звад­ка­ва­на­га га­зу бы­ла за­ме­не­на на пры­род­ны – быў прак­лад­зе­ны га­за­пра­вод. А астат­нія жа­да­ю­чыя з Амяль­ной і Тур­ной аб’яд­налі­ся ў ка­апе­ра­тыў, гэта 40 ча­ла­век, і да іх у ха­ту газ прыйдзе сё­ле­та. Ужо аб’яў­ле­ны тэн­дар і хут­ка пры­сту­пя­ць га­за­вікі да вы­ка­нан­ня ра­бот. Усіх ра­дуе, што ўвай­шлі ў дзярж­пра­гра­му, па якой 70 пра­ц­эн­таў рас­хо­даў бярэ на ся­бе дзяр­жа­ва і толь­кі 30 ля­жа на плечы люд­зей.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.