Коль­кас­ць ахвяр узры­ву на тру­ба­пра­вод­зе ў Мексі­цы ўз­рас­ла

Ivatsevitski Vesnik - - Розгалас - Па мат­э­ры­я­лах БелТА і ін­шых ін­фар­ма­генцтваў.

Коль­кас­ць ахвяр узры­ву і па­жа­ру на га­за­вым тру­ба­пра­вод­зе ў Мексі­цы ўз­рас­ла да 85 ча­ла­век.

Рані­цай 20 студ­зе­ня па­ве­дам­ля­ла­ся пра 79 за­гі­ну­лых. Узрыў і па­жар зда­ры­лі­ся ў ра­ёне Тлаў­эліль­пан на мес­цы неле­галь­най ур­эз­кі ў га­за­вы тру­ба­пра­вод 18 студ­зе­ня ўве­ча­ры, калі по­бач з аб'ек­там зна­ход­зіла­ся шмат люд­зей. У краіне пра­даў­жае ра­бо­ту на­цы­я­наль­ная ка­місія па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.