На спар­ты­ў­ных пля­цоў­ках

Ivatsevitski Vesnik - - Надзённае -

Тур­нір па ха­кеі ся­род хлоп­чы­каў 2010 г. н. пра­ход­зіў у Ля­до­вай ар­эне ў мі­нулыя вы­хад­ныя дні. Спа­бор­ні­чалі сем ка­манд з са­мых роз­ных га­ра­доў Бе­ла­русі. Дастой­на вы­гля­далі на­шы ра­бя­ты, якія прай­гралі толь­кі ад­ну гуль­ню і за­ня­лі тр­эцяе мес­ца (тр­эне­ры С. Су­ха­ме­нюк, С. Гар­ча­коў).

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.