Р АЗНАСТАЙНАЯ ЧАЦВЁРКА

Majak Prydniaprowja - - News - Улад­зіслаў ГРЫБАНАЎ

Чар­го­вы пры­ём гра­мад­зян стар­шы­нёй рай­вы­кан­ка­ма ад­бы­ў­ся на тыд­ні. Ча­ты­ры на­вед­валь­нікі і столь­кі ж роз­ных па тэ­ма­ты­цы агу­ча­ных пы­тан­няў – та­кі ліч­ба­вы пад­лік су­стр­эчы.

1 Упар­тас­ці гэтай ма­ла­дой жан­чы­ны ў вы­ра­ш­эн­ні сва­ёй праб­ле­мы мож­на толь­кі па­зай­зд­рос­ці­ць. З па­жа­дан­нем аб зваль­нен­ні з пра­цы яна звяр­та­ла­ся на са­мыя раз­на­стай­ныя ўз­роўні. Са­цы­яль­ны пе­да­гог сіст­эмы аду­ка­цыі ра­ё­на прасі­ла аб ска­са­ван­ні кан­трак­та спа­чат­ку на­чаль­ніка аддзе­ла, по­тым пі­са­ла ліст кіраўніку ра­ё­на, тэле­фа­на­ва­ла на "пра­мую лінію" гу­бер­на­та­ру. У ад­каз паў­сюд­на ад­мо­ва.

Пы­танне спр­эч­нае, ад­нак толь­кі на пер­шы по­гляд. Спра­ва ў тым, што на­вед­валь­ні­ца з’яў­ля­ец­ца ма­ла­дым спе­цы­я­лістам, якая ў свой час пас­ту­па­ла ў ВНУ па мэта­вым на­кіра­ван­ні. Па яго ўмо­вах яна аба­вя­за­на ад­пра­ца­ва­ць пя­ць га­доў. Ад­нак вый­ш­ла за­муж, а абран­нік, між тым, жы­ве на Го­мельш­чыне. Вось і ма­ры­ць пе­да­гог аб пе­ра­езд­зе ў ін­шую воб­лас­ць. Але і най­маль­ніка мож­на зра­зу­ме­ць. Па сло­вах на­чаль­ніка аддзе­ла па аду­ка­цыі рай­вы­кан­ка­ма Васі­ля Бат­вян­ко­ва, вы­пуск­нікі, якія скон­чы­лі пе­да­га­гіч­ныя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы па спе­цы­яль­на­сці са­цы­яль­ны пе­да­гог, у ра­ёне ў дэфі­цы­це. Не­па­жа­да­на стра­ч­ва­ць пра­фесія­на­ла.

Стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма Сяр­гей Іг­на­цен­ка пра­па­ноў­вае толь­кі тое, што ўжо агуч­ва­ла­ся пе­да­го­гу ра­ней: муж мо­жа пе­ра­е­ха­ць у Бы­хаў. Мяс­цо­вая ўла­да, у сваю чар­гу, па­кла­па­ціц­ца аб жыл­лё­вых умо­вах ма­ла­дой сям’ і і пра­ца­ўлад­ка­ван­ні яе гла­вы. Дар­эчы, для апош­ня­га ўжо ёс­ць пра­па­но­ва мес­ца, дзе за­ро­бак буд­зе вы­ш­эй­шым за тыя гро­шы, што ён ат­рым­лі­вае за­раз у Ма­зы­ры.

2

Жы­ха­ры са­ра­ка­во­га до­ма па вулі­цы Сма­ляч­ко­ва рай­ц­эн­тра дэле­га­валі на пры­ём сваю прад­стаўні­цу. “Мы ўжо пі­салі ка­лек­ты­ў­ны зва­рот у рай­вы­кан­кам, - рас­каз­вае яна. - У ім вы­ка­за­лі за­не­па­ко­е­на­сць тым, што ад­на з кват­эр на пер­шым па­вер­се пе­ра­аб­ста­лю­ец­ца пад ма­га­зін”. Люд­зі ці­кавілі­ся, на­коль­кі гэта бяс­печ­на для бу­дын­ку, і ўво­гу­ле – ці зруч­ным буд­зе та­кое су­сед­ства для астат­ніх? Ад­каз не за­да­воліў. Ні па тэр­мі­нах (маў­ляў, ат­ры­малі яго больш, чым праз ме­сяц пас­ля зва­ро­ту), ні па скла­ду. У ім, па сло­вах жан­чы­ны, толь­кі пе­раліч­энне ар­ты­ку­лаў за­ко­наў, па якіх ажыц­цяў­ля­ец­ца пе­ра­ход кват­э­ры ў нежы­лы фонд.

Сяр­гей Іг­на­цен­ка тлу­ма­чы­ць: на пер­ша­па­чат­ко­вым эта­пе пы­танне стаі­ць толь­кі аб да­ку­мен­таль­ным змя­нен­ні ста­ту­су кват­э­ры, якая стане нежы­лым па­мяш­кан­нем. І ўжо по­тым буд­зе раз­гля­дац­ца маг­чы­мас­ць ад­крыц­ця ў ім ганд­лё­вай кроп­кі. А для гэ­та­га патра­бу­ец­ца яш­чэ вы­вад

пра­ек­тан­таў і экс­пер­таў. Ме­навіта яны вы­ра­ша­ць – мож­на ці не ра­бі­ць на гэтым мес­цы ма­га­зін.

- Калі б мне адра­зу так ад­ка­за­лі, я б да Вас і не іш­ла, - рэа­гуе на­вед­валь­ні­ца, дзя­ку­ю­чы за тлу­ма­ч­эн­ні, і развітва­ец­ца.

- Коль­кі ўжо разоў патра­ба­ваў: ад­ка­зы павін­ны бы­ць зра­зу­ме­лы­мі, - неза­да­во­ле­на звяр­та­ец­ца між тым да пры­сут­ных стар­шы­ня.

Зда­ец­ца, не абыйдзец­ца без за­ў­ваг…

3 У на­ступ­на­га на­вед­валь­ніка праб­ле­ма на­столь­кі ж заблы­та­ная, як і яго лёс. Муж­чы­на паз­баў­ле­ны ба­ць­коўскіх пра­воў, вы­пла­ч­вае дзяр­жа­ве гро­шы на ўт­ры­манне бія­ла­гіч­най дач­кі. Не пра­цуе. Га­во­ры­ць, з-за др­эн­на­га зда­роў’ я: бы­ла ін­валід­на­сць дру­гой сту­пе­ні, якую з ча­сам ка­місія пе­ра­квалі­фі­ка­ва­ла ў тр­эц­юю. І вось пас­ля гэтых змя­нен­няў яго на­пат­ка­ла яш­чэ ад­на непры­ем­на­сць: ака­за­ла­ся, неда­пла­ціў па­дат­кі. Агуль­ная су­ма ўну­шаль­ная. Просі­ць ад яе ўпла­ты вы­звалі­ць. Стар­шы­ня пры­мае пра­меж­ка­вае ра­ш­энне: на­кіра­ва­ць муж­чы­ну на ме­ды­цын­скую ка­місію ў Ма­гілёў. Пас­ля аб­след­ван­ня спе­цы­я­лістаў да пы­тан­ня звер­нуц­ца зноў.

4

У апош­няй на­вед­валь­ні­цы пы­танне да­волі рас­паў­сюд­жа­нае – хочы­ць жыл­лё. Са­ма з ма­ла­дой сямь’і, ёс­ць дзі­ця­ці, ча­кае яш­чэ ад­на­го. “Ёс­ць лі маг­чы­мас­ць ат­ры­ма­ць ар­энд­ную кват­э­ру?”- пы­та­ец­ца яна.

У пра­ц­э­се раз­мо­вы ста­но­віц­ца зра­зу­ме­лым: у спі­се ма­ю­чых патр­э­бу ў па­ляп­ш­эн­ні жыл­лё­вых умоў яе ня­ма. Зна­чы­ць, і пры з’яў­лен­ні сва­бод­най ка­мер­цый­най неру­хо­мас­ці, ат­ры­ма­ць яе амаль не мае шан­саў – пе­ра­ва­га на­да­ец­ца тым, хто стаі­ць у чар­зе.

Вый­с­це з сіту­а­цыі – па­кой у інт­эр­на­це. Для яго ат­ры­ман­ня тр­э­ба хадай­ніцтва на імя на­чаль­ніка Бы­хаўска­га ЖКГ з мес­ца пра­цы му­жа і яш­чэ некаль­кі “нескла­да­ных” да­ве­дак. Дэталь­ны іх спіс жан­чыне ўручы­лі на мес­цы.

Той са­мы дом па Сма­ляч­ко­ва, 40

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.