Заўт­ра

Majak Prydniaprowja - - News -

Па­мя­ць пра Вя­лікую Ай­чын­ную вай­ну ня­стом­на тры­во­жы­ць ду­шы і сэр­цы на­шых зем­ля­коў. У ліку яе нявін­ных ахвяр апы­нулі­ся мяс­цо­выя жы­ха­ры яўр­эй­с­кай на­цы­я­наль­на­сці. Мес­цам па­ха­ван­ня мно­гіх рас­стра­ля­ных яўр­эяў сталі Бела­го­рац­кія мо­гіл­кі. Ме­навіта там ў 13.00 ад­буд­зец­ца жа­лоб­ная цы­ры­монія, у якой пры­му­ць удзел прад­стаўнікі Ма­гілёўс­кай яўр­эй­с­кай абш­чы­ны і за­меж­ных фон­даў. На мес­цы па­ха­ван­ня пла­ну­ец­ца ад­крыц­цё па­мят­на­га зна­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.