Не па­ру­шай!

Majak Prydniaprowja - - News -

Па 17 жніў­ня Бы­хаўская ДАІ пра­вод­зі­ць мэта­вы ком­плекс на­гляд­ных і пра­філак­тыч­ных ме­ра­пры­ем­стваў па па­пяр­эд­жан­ні да­рож­на- транс­парт­ных здар­эн­няў. У гэты час ас­ноў­ная ўва­га дзяр­жаўтаін­спек­та­раў звер­ну­та на вы­яў­ленне па­ру­ш­эн­няў, звя­за­ных з невы­ка­нан­нем кіроў­ца­мі патра­ба­ван­няў сі­г­на­лаў рэ­гу­ля­ван­ня да­рож­на­га ру­ху, правілаў пра­ез­ду пе­ша­ход­ных пе­ра­хо­даў, ма­неўра­ван­ня, аб­го­ну і вы­ез­ду на па­ла­су су­стр­эч­на­га ру­ху.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.