У КРАІНЕ У СВЕ­ЦЕ

Majak Prydniaprowja - - News - ПА ІН­ФАР­МА­ЦЫІ СМІ.

• Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка раз­ліч­вае на па­шы­р­энне кан­так­таў па­між Бе­ла­рус­сю і Ін­да­незіяй.

• Кіраўнік дзяр­жа­вы Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ўз­на­га­ро­дзіў кіраўніка Ча­ч­эн­с­кай Рэс­пуб­лікі Расій­с­кай Фед­эра­цыі Рам­за­на Ка­ды­ра­ва ор­д­энам Друж­бы на­ро­даў за знач­ны аса­бі­сты ўклад ва ўма­ца­ванне дру­жа­люб­ных ад­но­сін і ўсе­ба­ко­ва­га су­пра­цоўніцтва па­між Бе­ла­рус­сю і Ча­ч­эн­с­кай Рэс­пуб­лі­кай.

• З рэ­зер­во­ва­га фон­ду Пр­эзід­эн­та Бе­ла­русі выд­зе­ля­ць Br77 млн на пад­рых­тоўку да ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў.

• Бе­ла­русь і Рэс­пуб­ліка Кар­эя ўза­ем­на за­цікаў­ле­ны ў на­рош­ч­ван­ні су­пра­цоўніцтва.

• Бе­ла­рус­кі пра­мыс­ло­вы фо­рум 2019 го­да пройдзе з 17 па 20 ве­рас­ня.

• Прам­вы­твор­час­ць у Бе­ла­русі ў студ­зені-лі­пе­ні па­вя­лічы­ла­ся на 7,5 пра­ц­эн­та.

• Аса­цы­я­цыя ац­энач­ных ар­гані­за­цый за­пус­ці­ла на сваім сай­це ў тэс­та­вым рэ­жы­ме бяс­плат­ны сэ­рвіс « Каль­ку­ля­тар ко­шту пас­луг па неза­леж­най ац­эн­цы». • Бе­ла­русь пра­па­нуе раз­глед­зе­ць пы­танне аб увяд­зен­ні рэаль­най ад­каз­на­сці краін за па­ру­ш­эн­ні аба­вя­за­цель­стваў у рам­ках Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за.

• У Бе­ла­русі пра­па­ну­ец­ца ства­ра­ць спец­ра­хун­кі для развіц­ця ін­фра­струк­ту­ры ў ін­ды­ві­ду­аль­най за­бу­до­ве.

• МУС пра­г­на­зуе рост коль­кас­ці кі­берз­ла­чын­стваў у Бе­ла­русі.

• Мініст­эр­ства ахо­вы зда­роўя Бе­ла­русі за­цверд­зі­ла рэ­гла­мент на­вед­ван­ня рад­зіль­ных да­моў і аку­ш­эр­скіх аддзя­лен­няў, згод­на з якім на­ве­да­ць ма­ці і но­ва­на­род­жа­нае дзі­ця мо­гу­ць усе жа­да­ю­чыя сва­я­кі.

• Школь­ныя дзён­нікі ў но­вым на­ву­чаль­ным год­зе ў Бе­ла­русі бу­ду­ць упры­го­жа­ны ла­га­ты­пам II Еўра­пей­скіх гуль­няў.

• Вы­ш­эй­шую аду­ка­цыю ў Бе­ла­русі ат­рым­лі­ва­ю­ць 20 тыс. за­меж­ных студ­эн­таў са 102 краін све­ту.

• У Бе­ла­русі з па­чат­ку го­да па ўка­зе ну­мар 240 (аб ад­рас­ным суб­сід­зіра­ван­ні ў жыл­лё­вым бу­даўніц­тве) за­клю­ча­на больш за 2,1 тыс. да­га­во­раў на ін­ды­ві­ду­аль­нае жыл­лё­вае бу­даўніцтва.

• Бе­ла­русь і Кітай аб­мяр­ку­ю­ць развіц­цё су­пра­цоўніцтва ў су­мес­най ба­явой пад­рых­тоў­цы.

• Больш за 500 ат­ле­таў пры­му­ць удзел у се­рыі European Judo Open у Мін­ску.

• Збор­ная Бе­ла­русі зай­мае 78-е мес­ца ў аб­ноў­ле­ным рэй­тын­гу Між­на­род­най фед­эра­цыі фут­бо­ла (ФІФА).

• Больш за 30 бе­ла­ру­саў пр­эт­эн­ду­ю­ць на ро­лю вя­дучых дзі­ця­ча­га «Еўра­ба­чан­ня-2018». Са­мым юным пр­эт­эн­д­эн­там 10 га­доў, са­ма­му стар­эй­ша­му - 36.

• На­цы­я­наль­ная біб­ліят­эка Бе­ла­русі і Расій­ская дзяр­жаў­ная біб­ліят­эка ат­ры­ма­ю­ць у свае фон­ды ўпер­шы­ню вы­дад­зе­ную пе­ра­піску Мак­сі­ма Гор­ка­га з сям’ёй Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча.

• У буй­ней­шых га­ра­дах Кітая да кан­ца 2018 го­да пла­ну­ец­ца ад­кры­ць 100 ма­га­зі­наў бе­ла­рус­кіх та­ва­раў.

• У рэ­гіёне Лі­гу­рыя на год увя­ду­ць рэ­жым ЧП з-за тра­ге­дыі ка­ля Ге­нуі. Ула­ды Лі­гу­рыі ат­ры­ма­ю­ць 5 млн еў­ра для лікві­да­цыі на­ступ­стваў тра­ге­дыі.

• У іс­пан­с­кай Ка­та­лоніі 23 ча­ла­векі па­мер­лі з-за ана­маль­най спё­кі. • У Чэхіі аб­мя­жоў­ва­ю­ць вы­твор­час­ць та­ва­раў з пласт­ма­сы. • ЗША ўвя­лі санк­цыі ў да­чы­нен­ні да за­меж­ных кам­паній з-за су­пра­цоўніцтва з КНДР.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.