Да­вед­ка "МП":

Majak Prydniaprowja - - Первая Страница -

Іва­на­ва зна­ход­зіц­ца ў сэр­цы За­ход­ня­га Па­лес­ся, ка­ля мя­жы з Украі­най. Гісто­рыя го­ра­да па­чы­на­ец­ца з XV ста­годдзя. Га­ра­док у роз­ныя ча­сы быў част­кай Вя­ліка­га княст­ва Літоўска­га, на­ле­жыў поль­скім ка­ра­лям, а за­тым Шуй­скім, Аж­эш­кам, Дму­коўскім.

Тут ва­яваў Су­во­раў, край за­кра­ну­ла вай­на 1812 го­да, Пер­шая міра­вая і, вя­до­ма, Вя­лікая Ай­чын­ная вай­на.

У 1965 год­зе Іва­на­ва стаў цэн­трам ра­ё­на, а праз пя­ць год на­быў ста­тус го­ра­да. Вя­до­мыя зем­ля­кі іва­наў­цаў – ма­стак і кам­пазітар На­па­ле­он Ор­да, пер­шы пр­эзід­энт Із­раі­ля Хаім Вейц­ман, род Даста­еўскіх пай­шоў з мяс­цо­вай вё­скі Да­сто­е­ва. У го­рад­зе ад­кры­та ад­зі­ная ў краіне шко­ла бон­дар­ства, пра­цуе ўнікаль­ны му­зей на­род­най ме­ды­цы­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.