« » Глав­ное до­сто­я­ние Бе­ла­ру­си

Majak Prydniaprowja - - Первая Страница -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­пі­саў указ ну­мар 488 "Аб бу­даўніц­тве се­так во­да­за­бес­пяч­эн­ня, во­да­ад­вяд­зен­ня ( ка­налі­за­цыі)", якім рэ­гла­мен­ту­юц­ца ад­па­вед­ныя пы­тан­ні ў іс­ну­ю­чых ра­ё­нах ін­ды­ві­ду­аль­най жы­лой за­бу­до­вы.

Сты­пен­дыі Пр­эзід­эн­та Бе­ла­русі на­зна­ча­ны 94 ма­ла­дым ву­чо­ным. Ся­род сты­пен­ды­я­таў 12 дак­та­роў і 55 канды­да­таў навук, 27 ву­чо­ных без сту­пе­ні. Гэта прад­стаўнікі фізіка-мат­э­ма­тыч­ных, тэхніч­ных, хі­міч­ных, бія­ла­гіч­ных, ме­ды­цын­скіх, аг­рар­ных, са­цы­яль­ных і гу­манітар­ных (у тым ліку юры­дыч­ных і псі­ха­ла­гіч­ных) навук.

Ад­міністра­цыя Пр­эзід­эн­та Бе­ла­русі і Ад­міністра­цыя Пр­эзід­эн­та Расіі за­клю­чы­лі ме­ма­ран­дум аб су­пра­цоўніц­тве. Ме­ма­ран­дум пра­ду­г­ле­дж­вае ўза­е­мад­зе­янне і пра­вяд­зенне кан­с­уль­та­цый па­між ве­дам­ства­мі па шырокім ко­ле пы­тан­няў, уклю­ча­ю­чы юры­дыч­ную сфе­ру, нар­матвор­час­ць, пад­рых­тоўку кад­раў і дзярж­служ­бу, ін­фар­ма­цый­на- ка­муніка­цый­ныя тэхна­ло­гіі.

З 1 студ­зе­ня 2019 го­да мыт­ныя ор­га­ны ў пунк­тах про­пус­ку, што вы­зна­ча­юц­ца Са­ве­там Міністраў Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь, бу­ду­ць ажыц­цяў­ля­ць асоб­ныя функ­цыі па­граніч­нікаў, у тым ліку па­граніч­ны кан­троль.

Бе­ла­русі пры­му­ць да­дат­ко­выя ме­ры для зба­лан­са­ва­най ра­бо­ты энер­гасіст­эмы краі­ны.

Бе­ла­русь зноў увод­зі­ць на паў­го­да лі­ц­эн­за­ванне экс­пар­ту рэ­ге­не­ры­ру­е­мых па­пе­ры або кар­до­ну ( ма­ку­ла­ту­ры і ад­хо­даў) за ме­жы Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за.

Зар­пла­ты бу­даўнікоў у Бе­ла­русі вы­рас­ту­ць з 1 студ­зе­ня 2019 го­да.

Спе­цы­я­лі­сты "Бе­ла­рус­наф­ты" пра­бу­ры­лі ў Эк­ва­до­ры шо­стую свідраві­ну.

Пар­ла­менц­кі сход Са­ю­за Бе­ла­русі і Расіі на сесіі ў Мас­кве пры­няў у дру­гім, кан­чат­ко­вым чы­тан­ні бюд­ж­эт Са­юзнай дзяр­жа­вы на 2019 год.

У Ва­ен­най ака­д­эміі ад­кры­ла­ся камп'ютар­ная аўды­то­рыя ро­ты ін­фар­ма­цый­ных тэхна­ло­гій.

На ўз­бра­енне 1146- га гвард­зей­ска­га зеніт­на­га ра­кет­на­га пал­ка Ва­ен­на-па­вет­ра­ных сіл і вой­скаў про­ці­па­вет­ра­най аба­ро­ны Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­русі пас­ту­пі­ла пя­тая ба­тар­эя зеніт­на­га ра­кет­на­га ком­плек­су "Тор-М2".

Спіс ак­цый­ных напрамкаў "Бе­лавія" па­поўнілі Аста­на, Ал­ма­ты, Пра­га і Санкт-Пе­цяр­бург.

На­мі­наль­ная налі­ча­ная сяр­эд­няя за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­нікаў Бе­ла­русі ў ліста­пад­зе бя­гу­ча­га го­да скла­ла Br994.

Дні на­цы­я­наль­най куль­ту­ры Вен­грыі ў Верх­нім го­рад­зе Мін­ска пла­ну­ец­ца ар­гані­за­ва­ць у 2019 год­зе.

Бе­ла­рус­кая спя­вач­ка Kattie вый­гра­ла ў кон­кур­се X Factor, які за­вяр­шы­ў­ся ў Ры­зе. У су­пер­фі­на­ле бе­ла­рус­ка прызна­на леп­шай па вы­ні­ках га­ла­са­ван­ня гле­да­чоў.

Бе­ла­рус­кі спартс­мен Ан­др­эй Арам­наў за­ва­яваў за­ла­ты ме­даль на пя­тым між­на­род­ным Куб­ку Ка­та­ра па цяж­кай ат­ле­ты­цы, які пра­ход­зі­ць у г. До­ха. Тур­нір з'яў­ля­ец­ца квалі­фіка­цый­ным да Алім­пія­ды-2020 у То­кіа.

Як міні­мум 4231 ча­ла­век за­гі­нуў або быў аб' яў­ле­ны пра­паў­шым без ве­стак у час сты­хій­ных бед­стваў у Ін­да­незіі ў 2018 год­зе, што робі­ць яго са­мым смер­та­нос­ным для гэтай краі­ны го­дам за апош­няе дзе­ся­ці­годдзе.

У Азер­бай­джане буд­зе па­бу­да­ва­на вя­лі­кае фар­ма­ц­эўтыч­нае прад­пры­ем­ства з бе­ла­рус­кі­мі ін­ве­сты­цы­я­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.