Асаб­лі­вая ўва­га — ахо­ве пра­цы

Majak Prydniaprowja - - Первая Страница - Сяр­гей ЛЕЎЧАНКА

бяс­печ­ных умоў пра­цы, заха­ван­ня зда­роўя ра­бот­нікаў, зні­ж­эн­ня вы­твор­ча­га траў­ма­тыз­му сталі ас­ноў­ны­мі пад­час ня­даў­ня­га пра вяд­зен­ня на ба­зе ДЛГУ "Бы­хаўскі ляс­гас" ра­ён­на­га Дня ахо­вы пра­цы з удзе­лам ды­р­эк­та­ра на­зва­най ле­са­га­спа­дар­чай уста­но­вы Вік­та­ра Куз­ня­цо­ва, спе­цы ялістаў па ахо­ве пра­цы прад­пры­ем­стваў і ар­гані­за­цый Бы­хаўш­чы­ны, на­мес­ніка стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Вік­та­ра Аг­не­та­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.