Са ста­ра­жыт­ных ча­соў на­шы прод­кі свя­та і ад­каз­на ставілі­ся да ўбор­кі хле­ба. Па­ва­га да ча­ла­ве­ка пра­цы праніз­вае бе­ла­рус­кі фальк­лор.

Majak Prydniaprowja - - Первая Страница -

Кам­бай­нё­ры філія­ла "Ма­кран­скі" ААТ "Бы­хаўскі КАСЗ" не пер­шы год тры­ма­ю­ць лід­зіру­ю­чыя пазі­цыі, калі ба­ра­ць­ба ід­зе за свя­тое - за хлеб. Пра­дук­ты­ў­на па­пра­ца­валі і гэтым ле­там на­шы экі­па­жы.

Сяр­гей Сця­па­наў пра­цуе на ўбо­рач­най ўжо не пер­шы год. Гэты во­пыт­ны кам­бай­нёр ве­дае ца­ну хле­ба, бо змал­ку ба­чыў ста­ран­ны ба­ць­коўскі прыклад. Па­чы­наў пра­ца­ва­ць

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.