ГАРТАЮЧЫ КАЛЯНДАР

Minskaya pravda. Tolstushka - - З Добрым Настроем -

Імяні­ны 7 ве­рас­ня

Пр. Іва­на, Улад­зі­мі­ра Кат. Рэ­гі­ны, Яў­геніі

У све­це

8 ве­рас­ня – Між­на­род­ны дзень пісь­мен­ства, Су­свет­ны дзень ака­зан­ня пер­шай ме­ды­цын­с­кай да­па­мо­гі, Між­на­род­ны дзень салі­дар­на­сці жур­налістаў

9 ве­рас­ня – Між­на­род­ны дзень пры­га­жос­ці, Су­свет­ны дзень жу­раў­ля

10 ве­рас­ня – Су­свет­ны дзень пра­ду­хі­лен­ня са­ма­губ­стваў

У краіне

9 ве­рас­ня

– Дзень тан­кі­ста

Ці­ка­выя да­ты

9 ве­рас­ня

ў Японіі свят­ку­ец­ца Дзень хры­зант­эм. Іе­ро­глі­фам кіку аба­зна­ча­ец­ца хры­зант­э­ма. А так­са­ма сон­ца. Та­му мож­на ска­за­ць, што ў Краіне ўзы­ход­зя­ча­га сон­ца іх два: ад­но на небе, дру­гое – на зям­лі

Сла­ву­тыя імё­ны, знач­ныя пад­зеі

7 ве­рас­ня 1945 г.

у Бер­ліне ад­бы­ў­ся па­рад Пе­ра­мо­гі са­юз­ных вой­скаў (ЗША, Фран­цыі, Ан­гліі і Са­вец­ка­га Са­ю­за). Са­вец­кія пе­ха­цін-

цы пра­д­э­ман­стра­валі най­вы­ш­эй­шы ўз­ро­вень стра­явой пад­рых­тоўкі. Уразілі гле­да­чоў (іх са­бра­ла­ся звыш 20 ты­сяч) і 52 ма­гут­ныя тан­кі ІС-3, якія ат­ры­малі сваю на­зву ў го­нар Іосі­фа Сталі­на

8 ве­рас­ня 1992 г. у Мін­ску ад­кры­ла­ся прад­стаўніцтва ААН у Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь

9 ве­рас­ня 1828 г. на­рад­зіў­ся Леў Тал­стой, вя­лікі рус­кі пісь­мен­нік і фі­ло­саф

10 ве­рас­ня 1899 г. – да­та на­ра­дж­эн­ня Воль­фа Месін­га. Са­вец­кі тэле­пат, гіп­на­ты­зёр, празор­ца, ча­ла­век-ле­ген­да. Свой незвы­чай­ны дар Месінг на­зы­ваў прак­лё­нам

На­род­ныя тра­ды­цыi

7 ве­рас­ня – Баўтра­мей (Вар­фа­ла­мей). «Свя­ты Вар­фа­ла­мей пас­лаў бу­слоў па дзя­цей», – ка­за­лі ў на­ро­дзе. Буслы ад­ля­талі ў вы­рай, вяр­талі­ся праз 9 ме­ся­цаў. Ад­сюль па­вер’е, што дзя­цей пры­но­ся­ць буслы

8 ве­рас­ня – Дру­гая Пра­чы­стая. «Мен­шая Пра­чы­ста – кан­чай се­я­ць на­чы­ста»

9 ве­рас­ня – Ан­фі­са. Ан­фі­са клі­ча пту­шак ла­са­вац­ца яга­да­мі ра­бі­ны

10 ве­рас­ня – Ма­цей (Май­сей). Свя­ты лічы­ў­ся аба­рон­цам ад п’ян­ства. Іс­на­ва­ла пры­каз­ка: «Пас­ля Ма­цея му­жык на полі не па­цее»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.