Хут­ка ёл­ка!

На­ва­год­няя дабра­чын­ная ак­цыя «На­шы дзе­ці» пройдзе на Мінш­чыне з 10 снеж­ня па 11 студ­зе­ня 2019 го­да

Minskaya pravda. Tolstushka - - Галоўнае - Ігар СЯРГЕЕЎ

Ад­па­вед­нае ра­ш­энне пры­няў аб­лас­ны вы­ка­наўчы ка­міт­эт.

Мяр­ку­ец­ца, што ў дні свя­точ­ных на­ва­год­ніх ме­ра­пры­ем­стваў павін­ша­ва­ць дзя­цей у інт­эр­нац­кія ўста­но­вы, пры­ём­ныя і апя­кун­скія сем’і, дзі­цячыя да­мы ся­мей­на­га ты­пу, цэн­тры на­ву­чан­ня і рэа­біліта­цыі, дзі­цячыя баль­ні­цы пры­еду­ць кіраўнікі аб­л­вы­кан­ка­ма і яго струк­тур­ных падразд­зя­лен­няў, аб­лас­ных ар­гані­за­цый, дэпу­та­ты, стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­маў.

28 снеж­ня ў Ма­лад­зе­чан­скім Па­ла­цы куль­ту­ры ад­буд­зец­ца аб­лас­ное дабра­чын­нае свя­та, на якім дзя­цей ча­ка­ю­ць ад­мыс­ло­вая за­баў­ляль­ная пра­гра­ма і на­ва­год­нія па­да­рун­кі. Та­ко­га кштал­ту ме­ра­пры­ем­ст­вы прой­ду­ць у кож­ным рай­ц­эн­тры і ў Жод­зіне.

Ар­гані­за­цый­ны ка­міт­эт па пра­вяд­зен­ню аб­лас­но­га на­ва­год­ня­га свя­та ў Ма­лад­зечне ўзна­чаліў на­мес­нік стар­шы­ні аб­л­вы­кан­ка­ма Іван Мар­кевіч.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.