Ад сэр­цаў вя­лікіх – сэр­цам ма­лым

Minskaya pravda. Tolstushka - - Галоўнае - Ігар АДАМОВІЧ

У рам­ках дабра­чын­най ак­цыі «На­шы дзе­ці» яны пры ўд­зе­ле та­ва­ры­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­на­сцю «Ве­лес-Міт» пры­вез­лі сю­ды кан­ц­эрт­нае аб­ста­ля­ван- не, цац­кі, гуль­ні, на­бо­ры для ру­кад­зел­ля, спар­ты­ў­ны ін­вен­тар, пра­дук­ты, пры­сма­кі.

Зазір­нуў­шы ў ак­та­вую за­лу до­ма-інт­эр­на­та, гос­ці сталі не толь­кі гле­да­ча­мі, але і ўд­зель­ні­ка­мі свя­точ­на­га прад­стаў­лен- ня. Пад­час экс­кур­сіі па ўста­но­ве прад­стаўнікі біз­нес-струк­тур звяр­нулі ўва­гу на тое, што тут ство­ра­ны вы­дат­ныя ўмо­вы для развіц­ця і рэа­біліта­цыі вы­ха­ван­цаў.

Як ад­зна­чыў вы­ка­наў­ца аба­вяз­каў стар­шы­ні праў­лен­ня ЗАТ «МТБанк» Аляк­сандр Цітоў, банк удзель­ні­чае ў ак­цы­ях, на­кіра­ва­ных на ака­занне да­па­мо­гі дзе­цям, ужо чвэр­ць ста­годдзя. Важ­на­сць дабра­чын­най місіі ўсве­дам­ляе кож­ны яго су­пра­цоўнік.

– Ра­зу­ме­ем сту­пень уск­лад­зе­най на нас са­цы­яль­най ад­каз­на­сці, та­му га­то­вы і на­да­лей пад­т­рым­лі­ва­ць па­доб­ныя ак­цыі, – да­даў ды­р­эк­тар СЗАТ «ЭНЕРГА-ОІЛ» Дз­міт­рый Паў­ло­віч.

З каляд­ны­мі па­да­рун­ка­мі ў Чэрвень­скі дом-інт­эр­нат для дзя­цей-ін­валі­даў і ма­ла­дых ін­валі­даў з асаб­лі­вас­ця­мі псі­ха­фізіч­на­га развіц­ця за­віталі кіраўнікі су­мес­на­га за­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «ЭНЕРГА-ОІЛ» і за­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «МТБанк» ра­зам са стар­шы­нёй ка­міт­эта па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне Мі­на­б­л­вы­кан­ка­ма Але­гам Се­мен­чу­ком.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.