«Ма­лад­зеч­на-2018»

Minskaya pravda - - Тэма -

Толь­кі жы­вы гук і толь­кі род­ная мо­ва – ва­сям­нац­ца­ты раз лад­зіц­ца ў Ма­лад­зечне гэтае свя­та. На­цы­я­наль­ны фе­сты­валь бе­ла­рус­кай пес­ні і па­эзіі зай­мае га­на­ро­вае мес­ца ў фэс­та­вым ру­ху краі­ны. Ён ад­люстроў­вае пат­эн­цы­ял на­шай куль­ту­ры, яе ўнікаль­ныя асаб­лі­вас­ці, ба­га­тую на­род­ную спад­чы­ну. Дар­эчы, гэта ад­зі­ны фэст, які мае ста­тус на­цы­я­наль­на­га і вы­зна­чае куль­тур­ную прас­то­ру су­час­най Бе­ла­русі. Ця­гам двух фе­сты­валь­ных дзён на га­лоў­ных кан­ц­эрт­ных пля­цоў­ках го­ра­да за­пла­на­ва­ны твор­чыя су­стр­эчы і кан­ц­эр­ты. На «Фе­сты­валь­най сяд­зі­бе» мож­на буд­зе пазна­ё­міц­ца з экс­пазі­цы­яй вы­ра­баў дэка­ра­ты­ў­на-прыклад­но­га ма­стацтва, а на ад­кры­тых пля­цоў­ках па­ба­чы­ць вы­ступ­лен­ні най­леп­шых твор­чых ка­лек­ты­ваў рэ­гіё­на. У гэтыя дні буд­зе рас­кры­та і га­лоў­ная ін­тры­га го­да – жу­ры вы­зна­чы­ць пе­ра­мож­цу На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су ма­ла­дых вы­ка­наў­цаў бе­ла­рус­кай эст­рад­най пес­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.