Што но­ва­га ў пісь­мен­нікаў?

Minskaya pravda - - Сябрына - Ры­гор САЛАНЕЦ

Па­да­ру­нак дзе­цям

Пад­час рэс­пуб­лі­кан­с­кай ак­цыі «Куль­тур­ны марш­рут «Мая

Бе­ла­русь: су­час­ныя пісь­мен­нікі – дзе­цям» у На­цы­я­наль­най біб­ліят­э­цы ад­бы­ла­ся пр­э­зен­та­цыя ка­лек­ты­ў­на­га збор­ніка «Ад ка­лы­хан­кі да за­баў­лян­кі», пад­рых­та­ва­на­га Мін­скім аб­лас­ным аддзя­лен­нем Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі.

У вы­данне для дзя­цей ма­лод­ша­га школь­на­га ўз­рос­ту ўвай­шлі ка­лы­хан­кі, каз­кі, вер­шы, апа­вя­дан­ні, за­гад­кі 25 аўта­раў з Мінш­чы­ны. Роз­ныя па сты­лі і жан­ры, гэтыя невя­лікія тво­ры ад­ноль­ка­ва ці­ка­выя і па­цеш­ныя. На­пі­са­ны яны для на­ву­чан­ня, дзі­ця­ча­га развіц­ця і вя­сё­ла­га ся­мей­на­га ад­па­чын­ку. Ілюстра­цыі для збор­ніка пад­рых­та­ва­ла ма­стач­ка Але­на Лось.

У лёг­кай гуль­ня­вой фор­ме пр­э­зен­та­цыю пра­вя­лі член Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Вік­тар Ка­жу­ра і на­мес­нік стар­шы­ні аб­лас­ной пісь­мен­ніц­кай ар­гані­за­цыі Ба­ж­эна Га­нуш­кі­на.

У ме­ра­пры­ем­стве пры­ня­лі ўд­зел на­мес­нік ды­р­эк­та­ра На­цы­я­наль­най біб­ліят­экі Тац­ця­на Кузь­мініч, стар­шы­ня Мін­ска­га аб­лас­но­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў Свят­ла­на Бы­ка­ва і ад­зін з аўта­раў і ўкла­даль­нікаў збор­ніка Іры­на Кар­на­вух­а­ва.

Сустр­э­ча ат­ры­ма­ла­ся па-са­праўд­на­му це­п­лай: аўта­ры ка­лек­ты­ў­на­га збор­ніка Вік­тар Ка­жу­ра, Ва­лян­ці­на Гіру­ць-Ру­са­кевіч, Тац­ця­на Даш­кевіч і Тац­ця­на Му­шын­ская ра­зам з юны­мі ар­ты­ста­мі па­ра­да­валі гле­да­чоў ары­гі­наль­ны­мі твор­чы­мі ну­ма­ра­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.