ГАРТАЮЧЫ КАЛЯНДАР

Minskaya pravda - - З Добрым Настроем -

свя­точ­кі но­ся­ць сна­поч­кі», – пя­ец­ца ў ад­ной з ка­лян­дар­ных пе­сень. Ган­на ў ёй прад­стаў­ле­на як дбай­ная жняя. У гэты дзень па прык­ме­тах ста­ралі­ся прад­ка­за­ць зі­му. Лічы­ла­ся: калі рані­цай хо­лад­на – зі­ма буд­зе сц­юд­зё­ная. Тое ж абя­ца­лі бу­слы, калі яны 7 жніў­ня збіралі­ся ў ча­ра­ду, і му­ра­шы, што па­чы­налі ўця­п­ля­ць і па­вя­ліч­ва­ць свае му­раш­нікі

9 жніў­ня – Палікоп, дзень жні­ва. На­шы прод­кі за­сце­ра­галі­ся ма­лан­кі, якая ні­бы­та 9 жніў­ня палі­ць ко­пы, ста­гі, ха­ты, ста­ралі­ся ў полі не пра­ца­ва­ць. У Столін­скім ра­ёне ка­за­лі: «На Паліко­пу як робіш – вый­дэ хма­ра і ўда­ры­ць гром, і спалі­ць ко­пу хле­ба»

Так­са­ма – Пан­це­ляй­мон. Свя­ты, як ве­ры­лі ў на­ро­дзе, вы­леч­ваў ад хва­роб га­ла­вы

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.