Ку­ха­ры рых­ту­юц­ца да стар­таў

Minskaya pravda - - Цэнтральны Рэгіён - Алег ШВЕДАЎ

Маг­чы­мас­ці рэс­та­ран­на­га біз­не­су ў рам­ках пад­рых­тоўкі да ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў 2019 го­да вы­ву­чалі ўд­зель­нікі се­мі­на­ра, які ад­бы­ў­ся ў Мін­скім ра­ёне. Уд­зел у ім бралі ту­ра­пе­ра­та­ры, якія пра­цу­ю­ць на рын­ку ту­ры­стыч­ных пас­луг.

– Мы рас­пра­ца­валі да­вед­нік для ўд­зель­нікаў і гас­цей ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў 2019 го­да, – рас­па­вя­дае ін­струк­тар-ме­тадыст Мін­ска­га ра­ён­на­га фіз­куль­тур­на-спар­ты­ў­на­га клу­ба «Ура­джай» Лю­боў Мак­сі­ма­ва. – У ім дзе­вя­ць разд­зе­лаў, ад­зін з якіх пры­све­ча­ны га­стра­на­міч­най ін­ду­ст­рыі.

На сён­няш­ні дзень у Мін­скім ра­ёне наліч­ва­ец­ца звыш 600 кро­пак гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня рознай фор­мы ўласна­сці. Гэта рэс­та­ра­ны, ка­фэ, уста­но­вы ты­пу біст­ро, ста­ло­выя... Не­каль­кі та­кіх аб’ек­таў і на­ве­далі ўд­зель­нікі се­мі­на­ра.

Перш за ўсё пры­ем­на ўраж­вае інт­эр’ер: кож­ны ўла­даль­нік імкнец­ца афор­мі­ць яго ў ад­мет­ным сты­лі.

Так, ад­зін з ула­даль­нікаў рэс­та­ра­на (ён жа вя­до­мы ма­стак, які жы­ве ў Фран­цыі) афор­міў сце­ны свай­го аб’ек­та хар­ча­ван­ня ўлас­ны­мі кар­ці­на­мі. Твор­час­ць пры­сут­ні­чае і ў пра­цы по­ва­раў гэтай уста­но­вы. Страў тут рых­ту­ю­ць ням­но­га, але яны та­кія, што на­доў­га за­па­мі­на­юц­ца на­вед­валь­ні­кам.

Пра кух­ню. Яе бр­эн­дам ужо пе­рас­талі бы­ць ад­ны толь­кі дранікі, ха­ця гэта на­цы­я­наль­ная стра­ва пры­сут­ні­чае ў ме­ню кож­най кроп­кі гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня. Сён­ня наш рэс­та­ран­ны біз­нес пра­па­ноў­вае гас­цям еўра­пей­скую і су­свет­ную кух­ню.

Вы­свет­ліла­ся, што сы­раві­на для пры­га­та­ван­ня боль­шас­ці страў па­ды­ход­зі­ць свая, бе­ла­рус­кая. Гэта да­з­ва­ляе знізі­ць ко­шт стра­вы. Але на­вед­валь­нікі няр­эд­ка губ­ля­юц­ца ў зда­гад­ках: ча­му гэта ад­на і тая ж стра­ва ў Бе­ла­русі каш­туе па-роз­на­му? Зр­э­шты, тут ёс­ць пэў­ная асаб­лі­вас­ць. Спра­ва ў тым, што сы­раві­ну для пры­га­та­ван­ня страў салід­ныя ай­чын­ныя рэс­та­ра­ны бяру­ць толь­кі ў тых пры­ват­ных і гра­мад­скіх вы­твор­цаў, якія ат­рым­лі­ва­ю­ць эка­ла­гіч­на чы­стую пра­дук­цыю і ма­ю­ць ад­па­вед­ны сер­ты­фі­кат.

Мно­гія аб’ек­ты гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня зна­ход­зяц­ца ў склад­зе гас­цініч­ных ком­плек­саў, што істот­на па­вы­шае по­пыт на іх, спры­яе да­хо­дам ула­даль­нікаў гэтых уста­ноў. На­прыклад, пры рэс­пек­та­бель­ным клу­бе мо­жа бы­ць ар­гані­за­ва­ны цір для ама­та­раў страль­бы і г. д. Звы­чай­на пры гас­ціні­цах пра­цу­ю­ць лаз­ні, SPA-са­ло­ны, за­лы са спар­ты­ў­ны­мі тр­эна­жо­ра­мі, якія пры­ця­г­ва­ю­ць сю­ды на­вед­валь­нікаў. І, без­умоў­на,

гос­ці ахвот­на ка­ры­ста­юц­ца маг­чы­мас­ця­мі рэс­та­ран­най вы­твор­час­ці.

Уд­зель­нікі се­мі­на­ра пе­ра­ка­налі­ся: рэс­та­ран­ны біз­нес пры­сталіч­ча мо­жа дастой­на прад­стаў­ля­ць на­шу краі­ну на ІІ Еўра­пей­скіх гуль­нях 2019 го­да. Што ж да­ты­чыц­ца ту­ра­пе­ра­та­раў, дык яны ўзя­лі са­бе на за­мет­ку ўсё най­леп­шае ў сіст­эме гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня.

Да па­чат­ку «ма­лой алім­пія­ды» за­ста­ец­ца прыклад­на паў­го­да, ха­ця пер­шыя яе пас­лан­цы пач­ну­ць пры­бы­ва­ць у Бе­ла­русь ужо ў кра­савіку. Ча­су для вы­праў­лен­ня асоб­ных неда­хо­паў яш­чэ дастат­ко­ва.

Ёс­ць слуш­ныя пра­па­но­вы на­конт бе­ла­рус­кай мо­вы. На

дум­ку нека­то­рых удзель­нікаў се­мі­на­ра, яна павін­на бы­ць прад­стаў­ле­на ў ста­сун­ках з ін­ша­зем­ны­мі ту­ры­ста­мі. Так­са­ма ў па­гоні за еўра­пей­скі­мі бр­эн­да­мі не вар­та над­та ад­да­ляц­ца ад на­цы­я­наль­най кух­ні, інакш прад­стаўнікі за­меж­жа не змо­гу­ць аца­ні­ць на­шу аўт­эн­тыч­на­сць у гэтай сфе­ры.

– Мы пра­вя­лі кон­курс ся­род ту­ра­пе­ра­та­раў, яго пе­ра­мож­цам ста­ла кам­панія «Цэн­тр­ку­рорт». Але гэта зусім не азна­чае, што ін­шыя ту­ра­пе­ра­та­ры не змо­гу­ць пры­ня­ць уд­зел у аб­слу­гоў­ван­ні гас­цей ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў. Мы раз­глед­зім лю­быя пра­па­но­вы, – за­зна­чыў на­мес­нік ды­р­эк­та­ра фон­ду «Ды­р­эк­цыя ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў 2019 го­да» Ана­толь Ко­таў. 

Ана­толь Які­мо­віч і Ба­рыс Хар­э­віч за­да­ду­ць на­строй ту­ры­стам

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.