Уся­го ад­зін дзень. Але які!

Minskaya pravda - - Спецыяльны Рэпартаж -

Фо­та­вы­ста­ва, зна­ём­ства з цукра­ва­ра­мі і дэ­гу­ста­цыя зна­ка­мітых слуц­кіх сы­роў, вя­сел­ле ў на­цы­я­наль­ным сты­лі і дыс­кусій­ная пля­цоўка – мі­ну­лай пят­ні­цай у Слуц­ку прай­шоў Дзень «Мін­с­кай праў­ды».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.