Буд­зе­мПАДЗЕЯ сябра­ва­ць та­ма­мі

Minskaya pravda - - Ініцыятывы -

Заўт­ра па­чы­нае пра­цу XXVI Мін­ская між­на­род­ная кніж­ная вы­ста­ва­кір­маш, удзел у якой пры­му­ць літа­ра­та­ры, вы­даў­цы, ілюстра­та­ры з 35 краін све­ту. Сё­лет­ні кніж­ны фо­рум абя­цае зд­зіві­ць гас­цей раз­ма­хам і ма­штаб­на­сцю. Нез­дар­ма яго сло­ган – «Больш чым кні­гі».

Без пе­ра­боль­шан­ня мож­на ска­за­ць, што на пя­ць лю­таўскіх дзён бе­ла­рус­кая сталі­ца стане са­праўд­ным ра­ем для ама­та­раў кні­гі. Ар­гані­за­та­ры па­кла­па­цілі­ся пра тое, каб кож­ны, хто на­ве­дае вы­ста­ву, знай­шоў для ся­бе штось­ці ці­ка­вае і ка­рыс­нае. Так, за­пла­на­ва­ны шмат­лікія май­стар-кла­сы, пр­э­зен­та­цыі, аўто­граф-сесіі, па­этыч­ныя гад­зі­ны, дыс­кусіі, су­стр­эчы з пісь­мен­ні­ка­мі і па­эта­мі, ра­бо­та дзі­цячых пля­цо­вак.

Ас­ноў­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы прой­ду­ць у вы­ста­вач­ным цэн­тры «БелЭкс­па»: тут раз­мес­ця­ць свае кніж­ныя стэн­ды бе­ла­рус­кія вы­даў­цы і літа­ра­та­ры, гос­ці з за­меж­жа. На вы­ста­ве мож­на буд­зе знай­ці кні­гі на рус­кай, поль­скай, ан­глій­с­кай, ня­мец­кай, фран­цуз­с­кай, украін­с­кай, ар­мян­скай, кітай­с­кай, кар­эй­с­кай мо­вах. Дар­эчы, кож­ная краі­на-ўд­зель­ні­ца пад­рых­та­ва­ла аса­бі­стыя «фіш­кі»,якія ніко­га не па­кі­ну­ць абы­я­ка­вы­мі. Так, ка­ля стэн­да па­соль­ства Фін­лян­дыі пра­па­ну­ю­ць сфа­та­гра­фа­вац­ца ў май­ках фін­с­кай збор­най па ха­кею, а ля стэн­да Шве­цыі – зняц­ца ў па­ры­ку Пэпі Доў­га­я­пан­чо­ха. На­вед­валь­нікаў расій­ска­га стэн­да ўво­гу­ле на­ву­ча­ць пі­са­ць лі­сты па-шу­мер­ску, па-егі­пец­ку і з да­па­мо­гай пік­та­грам. І гэта да­лё­ка не ўсе сюр­пры­зы кніж­на­га фо­ру­му.

Прык­мет­на і тое, что сё­лет­няя вы­ста­ва буд­зе пра­вод­зіц­ца не толь­кі на пля­цоў­ках вы­ста­вач­на­га ком­плек­су, але і ў кні­гар­нях, біб­ліят­э­ках, му­зе­ях, аўто­бу­сах, на­ват рэс­та­ра­нах і ка­фэ! Сталіч­ныя шэф-ку­ха­ры пры­га­ту­ю­ць стра­вы, па­зы­ча­ныя з бе­ла­рус­кіх тво­раў – «Но­вай зям­лі» Яку­ба Ко­ла­са, «Дзіка­га па­ля­ван­ня ка­ра­ля Ста­ха» Улад­зі­мі­ра Ка­рат­кеві­ча і ін­шых.

Ад­ным сло­вам, чы­тай­це, сма­куй­це, ат­рым­лі­вай­це аса­ло­ду! У вас на гэта толь­кі пя­ць дзён: кніж­ная вы­ста­ва-кір­маш пра­доў­жыц­ца да 10 лю­та­га ўключ­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.