Бе­ра­гі­ня

Minskaya pravda - - Спадчына -

Абярэ­гі на ка­ханне і шчаслі­вае ся­мей­нае жыц­цё ства­ралі­ся не толь­кі для мо­лад­зі і не толь­кі да вя­сел­ля. Моц­ным аму­ле­там для ча­ла­ве­ка лю­бо­га по­лу і ўз­рос­ту з’яў­ля­ец­ца ляль­ка «Бе­ра­гі­ня». Ба­дай, ад­на з са­мых га­лоў­ных ля­лек у тра­ды­цый­най бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, абе­ра­гае сям’ю, дом, гас­па­дар­ку ад роз­на­га лі­ха.

– Бе­ра­гі­ня ад­люстроў­вае ў са­бе яд­нанне двух па­чат­каў: ас­но­ва – сім­вал муж­чын­с­кай сі­лы, а ўпры­гож­ванне ляль­кі, ад­зенне, хустач­ка – сім­вал жа­но­чай сі­лы. Вось яна, сям’я ў чы­стым вы­гляд­зе, – тлу­ма­чы­ць май­ст­рыха скарб­ні­цы бе­ла­рус­кай ляль­кі. – У ру­ках Бе­ра­гі­ня за­ў­сё­ды тры­мае чы­рво­ны ву­зель­чык: каб го­ла­ду люд­зі, якіх яна абе­ра­гае, не ве­далі.

Ра­ней лічы­ла­ся, што Бе­ра­гі­ня слу­жы­ць сям’і ўсё жыц­цё, па­куль не пачне губ­ля­ць знеш­ні вы­гляд, не пар­вец­ца. Ляль­ку на­ват пе­ра­да­валі ў спад­чы­ну.

– Сён­ня гэта так­са­ма ад­на з са­мых па­пу­ляр­ных ля­лек. З-за шы­ро­ка­га спек­тра функ­цый, якія яна вы­кон­вае, яе куп­ля­ю­ць час­цей за ўсё, – рас­каз­вае Тац­ця­на Пад­ліп­ская.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.