Вар­та ведаць!

Minskaya pravda - - Жыллёвая Гаспадарка -

Ін­фар­ма­цыя пра на­яў­на­сць кват­эр ка­мер­цый­на­га ка­ры­стан­ня павін­на бы­ць на сай­це ва­ша­га рай­вы­кан­ка­ма. Звы­чай­на спіс зна­ход­зіц­ца ў разд­зе­ле, пры­све­ча­ным жыл­лё­вай паліты­цы. Там вы змо­жа­це ўда­клад­ні­ць, якой катэ­го­рыі гра­мад­зян пра­дастаў­ля­ец­ца па­мяш­канне, а так­са­ма яго прыб­ліз­ны ко­шт.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.