Ка­му­наль­ны дай­дж­эст

Minskaya pravda - - Жыллёвая Гаспадарка - Алесь КРУПСКІ

Спа­жы­ванне элек­трыч­на­сці ў ка­му­наль­най сіст­эме, уз­ро­вень энер­га­ё­міс­тас­ці эка­но­мікі і но­вы па­ды­ход да ма­д­эр­ні­за­цыі жыл­ля. Са­мыя ці­ка­выя на­ві­ны ЖКГ – у на­шым агляд­зе.

Лепш, чым у Ка­над­зе, але горш, чым у Фін­лян­дыі

Па­чы­на­ю­чы з 2010 го­да пры рос­це ВУП на 9% спа­жы­ванне энер­гар­э­с­ур­саў пас­ту­по­ва зні­жа­ец­ца. За гэты пе­ры­яд па­каз­чык зні­ж­эн­ня склаў ка­ля 10%. На фоне ін­шых краін на­ша рэс­пуб­ліка вы­гля­дае на­ступ­ным чы­нам: на ты­ся­чу до­ла­раў ВУП тра­ціц­ца 0,16 тон так зва­на­га наф­та­ва­га экві­ва­лен­ту. Гэта лепш, на­прыклад, чым у Ка­над­зе, але горш чым у Фін­лян­дыі.

Ся­род краін-су­се­дак у Бе­ла­русі па­каз­чык энер­га­ё­міс­тас­ці ад­зін з са­мых вы­со­кіх. Яго па­ляп­ш­энне ста­ла маг­чы­мым за ко­шт ма­д­эр­ні­за­цыі прад­пры­ем­стваў пра­мыс­ло­вас­ці і энер­ге­ты­кі, што даз­волі­ла ска­ра­ці­ць удзель­ная вы­дат­кі на вы­твор­час­ць пра­дук­цыі.

Чвэр­ць энер­гіі – у ЖКГ

Сён­ня вост­ра стаі­ць пы­танне аб інтэ­гра­цыі БелАЭС у ай­чын­ную энер­гасіст­эму. Ад­зін з кірун­каў, у якім за­раз пра­цу­ю­ць спе­цы­я­лі­сты, гэта маг­чы­мас­ць па­веліч­эн­ня вы­ка­ры­стан­ня элек­трыч­на­сці ў сіст­эме ЖКГ непа­ср­эд­на пры бу­даўніц­тве жы­лых да­моў. Сён­ня ка­му­наль­ныя струк­ту­ры спа­жы­ва­ю­ць ка­ля 23% элек­тра­энер­гіі, што вы­пра­цоў­ва­ец­ца ў краіне. З уво­дам у строй атам­най элек­трас­тан­цыі з’явяц­ца да­дат­ко­выя ма­гут­на­сці, якія неаб­ход­на буд­зе вы­ка­ры­стоў­ва­ць.

Па­вод­ле раз­лікаў наву­коў­цаў пры заха­ван­ні та­кіх жа тэм­паў бу­даўніцтва жыл­ля аб’ём спа­жы­тай элек­трыч­на­сці буд­зе рас­ці на 0,3 млрд кіла­ват-гад­зін у год. Та­му спе­цы­я­лі­сты сфе­ры энер­ге­ты­кі вы­сту­па­ю­ць за ўста­наў­ленне па­к­ват­эр­ных элек­тра­кан­век­та­раў і элек­тра­ка­цель­няў як пры бу­даўніц­тве з ну­ля, так і пры ма­д­эр­ні­за­цыі іс­ну­ю­ча­га жыл­фон­ду.

У вы­пад­ку з но­вы­мі да­ма­мі гэта так­са­ма дас­ць маг­чы­мас­ць змен­шы­ць ко­шт квад­рат­на­га мет­ра, бо не спатр­эбіц­ца пад­вод­зі­ць да бу­дын­каў це­п­ла­выя і ін­шыя ін­жы­нер­ныя сет­кі.

Це­пла­эфек­ты­ў­на­сць жыл­ля – па пра­гра­ме

Што­год бе­ла­ру­сы спа­жы­ва­ю­ць ка­ля 23 млн Гкал цяп­ла. Дзяр­жа­ва выд­зя­ляе на гэта ка­ля 745 млн до­ла­раў у экві­ва­лен­це – су­ма істот­ная! На пад­ста­ве та­кіх пад­лікаў Дэпар­та­мент па энер­га­эфек­ты­ў­на­сці пра­па­ноў­вае пра­гра­му, якая буд­зе сты­му­ля­ва­ць гра­мад­зян пра­вод­зі­ць це­п­ла­вую ма­д­эр­ні­за­цыю жыл­ля, у тым ліку на ста­дыі ка­піталь­на­га бу­даўніцтва. Гэта даз­волі­ць знач­на ска­ра­ці­ць це­п­ла­выя стра­ты і па­вы­сі­ць са­цы­яль­ны стандарт жыл­лё­ва­га фон­ду.

Ап­ты­маль­ным ва­ры­ян­там для рэалі­за­цыі пра­гра­мы на пер­шым эта­пе стане выд­зя­ленне срод­каў з мяс­цо­ва­га бюд­ж­эту і кр­эдыт­ныя за­па­зы­чан­ні. Паз­ней фі­нан­са­вая на­груз­ка буд­зе пе­рак­лад­зе­на на на­сель­ніцтва. Згод­на з раз­лі­ка­мі спе­цы­я­лістаў дэпар­та­мен­та, што­ме­сяч­ны пла­цеж для стан­дарт­най двух­па­ка­ё­вай кват­э­ры у вы­пад­ку це­п­ла­вой ма­д­эр­ні­за­цыі не пе­ра­вы­сі­ць ба­за­вай велічы­ні (25,5 руб.). Ца­на буд­зе фік­са­ва­най, яе ўклю­ча­ць у жы­роўку. Для ма­ла­за­бяс­пе­ча­ных пра­ду­г­ле­джа­ны суб­сі­дыі. Пла­ну­ец­ца, што пе­ры­яд кам­пен­са­цыі склад­зе 10 га­доў.

Пра­ект ад­па­вед­на­га ўка­за пад­рых­та­ва­ны, да­ку­мент павін­ны пры­ня­ць на пра­ця­гу гэ­та­га го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.