ДАСЦЕ ЧАДУ

УСЁ, ШТО ТР­Э­БА ВЕ­ДА­ЦЬ ПРА ГАЗАВЫЯ КАТЛЫ. І ГА­ЛОЎ­НАЕ ТУТ  ВЕНТЫЛЯЦЫЯ

Minskaya pravda - - Первая Страница - Аляк­сандр НАВАХРОСТ

Усё час­цей бе­ла­ру­сы ў сваіх кват­эрах і пры­ват­ных да­мах уста­лёў­ва­ю­ць газавыя бой­ле­ры і катлы для ацяп­лен­ня ці па­дагр­э­ву ва­ды. По­пыт вы­клі­ка­ны іх зруч­на­сцю: пры ка­му­наль­ных ін­цы­д­эн­тах, пла­на­вых ад­клю­ч­эн­нях пас­луг або сюр­пры­зах на­двор’я та­кое аб­ста­ля­ванне ста­но­віц­ца хі­ба што не па­на­ц­эяй. Тым не менш пры ня­правіль­най экс­плу­а­та­цыі газ ня­се смя­рот­ную небяс­пе­ку. Як да­маг­чы­ся «мір­на­га» суіс­на­ван­ня пры­род­на­га энер­га­нось­біта і ча­ла­ве­ка, вы­свят­ляў кар­эс­пан­д­энт «МП».

У патр­эб­ны час – у патр­эб­най коль­кас­ці. Ме­навіта гэтым прын­цыпам ка­ры­ста­ец­ца боль­шас­ць з нас пры ўста­ля­ван­ні ў жыл­лі кат­ла або бой­ле­ра. І газавыя пры­с­та­са­ван­ні па­ды­ход­зя­ць тут лепш за ўсё. Пры на­яў­на­сці ін­фра­струк­ту­ры по­бы­та­выя няз­руч­на­сці міні­маль­ныя. Ад­па­дае неаб­ход­на­сць у за­куп­цы дроў або пе­ле­таў і аб­ста­ля­ван­ні мес­ца для іх за­хоў­ван­ня.

А мо­жа, лепш элек­трыч­ны?

Ад­на­знач­на­га ад­ка­зу на гэтае пы­танне ня­ма. Абед­зве сіст­эмы ма­ю­ць як пе­ра­ва­гі, так і хі­бы. Элек­трыч­ныя больш кам­пакт­ныя і «ма­біль­ныя» – для пад­клю­ч­эн­ня дастат­ко­ва на­яў­на­сці то­ку. Праў­да, та­кі тып кат­лоў больш ураз­лі­вы да вон­ка­вых умоў. На­прыклад, да скач­коў на­пру­жан­ня або аб­ме­жа­ва­на­сці ма­гут­на­сці энер­ге­тыч­най сет­кі. А са­бе­ко­шт па­дагр­э­ву да­ра­ж­эй­шы за га­за­вы. Да­волі ча­ста ме­навіта гэтая дэталь ста­но­віц­ца ас­ноў­най пры вы­ба­ры агрэ­га­та.

Раз­біра­ем катлы па ты­пу дзе­ян­ня і ма­гут­на­сці

Зр­э­шты, неза­леж­на ад сіл­ка­ван­ня кат­ла прын­цып дзе­ян­ня і кан­струк­цыя агрэ­га­таў у ас­ноў­ным ад­ноль­ка­выя. Част­кі пры­с­та­са­ван­ня прыклад­на на­ступ­ныя: га­за­вая гар­эл­ка (фар­сун­кі, якія рэ­гу­лю­ю­ць па­да­чу га­зу), це­п­ла­а­б­мен­нік (фак­тыч­на, ра­ды­я­тар, які пе­ра­дае цяп­ло вад­зе), па­шы­раль­ны бак (утрым­лі­вае за­ліш­ні нось­біт энер­гіі і за­бяс­пе­ч­вае яго аха­лодж­ванне), пры­ла­да для ад­во­ду пра­дук­таў гар­эн­ня (тру­ба, пад­вед­зе­ная да іс­ну­ю­ча­га ды­ма­хо­ду). Апош­няя дэталь – гэта сіст­э­ма аўта­ма­ты­кі. Літа­раль­на пра­ц­эс­ін­га­вы цэнтр, які кан­тра­люе пра­цу кат­ла і сочы­ць за ін­шы­мі функ­цы­я­мі, а так­са­ма слу­жы­ць аба­ро­най (у вы­пад­ку ава­рый­най сіту­а­цыі «за­ту­шы­ць» гар­эл­ку).

Ка­рыс­на ве­да­ць

На­гра­валь­ныя пры­ла­ды пад­зя­ля­юц­ца на пад­ло­га­выя і на­сцен­ныя. Роз­ні­ца ў тым, што для пер­шых не патра­бу­ец­ца элек­трыч­на­сць, якая за­бяс­пе­ч­вае пра­цу аўта­ма­ты­кі. З на­сцен­ны­мі больш цяж­ка – пры ад­сут­на­сці сіл­ка­ван­ня яны про­ста пе­рас­та­ю­ць пра­ца­ва­ць, але на­за­па­ша­на­га цяп­ла ха­пае на ней­кі час цыр­ку­ля­цыі. Іс­ну­ю­ць так­са­ма ад­на- і двух­кон­тур­ныя агрэ­га­ты. Пер­шы вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца толь­кі для ацяп­лен­ня па­мяш­кан­ня.

Дру­гі – як для ацяп­лен­ня, так і для га­ра­ча­га во­да­за­бес­пяч­эн­ня.

Што да ма­гут­на­сці, то ў кват­э­ры мож­на ўста­ля­ва­ць агрэ­гат, які здоль­ны вы­да­ва­ць да 60 кВт. А вось для боль­шых кат­лоў спатр­эбіц­ца асоб­нае па­мяш­канне: у па­д­ва­ле або на цо­каль­ным па­вер­се.

Як уста­ля­ва­ць і не па­ру­шы­ць за­кон

Па-пер­шае, ні ў якім ра­зе нель­га зай­мац­ца са­мад­зей­на­сцю. Да­волі ча­ста гра­мад­зяне іг­на­ру­ю­ць праві­лы бяс­пе­кі. Да­ход­зі­ць да та­го, што ўста­лёў­ва­ю­ць на­ват са­ма­роб­ныя катлы. Ад­нак ра­бі­ць гэта катэ­га­рыч­на нель­га – мо­жа пры­вес­ці да вель­мі са­мот­ных на­ступ­стваў (у тым ліку ад­міністра­цый­ных). На­бы­ць агрэ­гат мож­на ў спе­цы­я­лі­за­ва­ных мес­цах, а пра­да­вец паві­нен ме­ць ад­па­вед­ную лі­ц­эн­зію.

З ман­та­жом больш скла­да­на. Яго мож­на пра­вод­зі­ць вы­ключ­на пры на­яў­на­сці даз­воль­на­га да­ку­мен­та (пра­ек­та), які за­ві­за­ва­ны ад­па­вед­най ар­гані­за­цы­яй (га­за­вай служ­бай). Ка­цёл мож­на ўста­лёў­ва­ць са­ма­стой­на, але гэта вар­та ра­бі­ць вы­ключ­на па тых праві­лах, якія ўка­за­ны ў ін­струк­цыі. Памятайце, што за­ба­ро­не­на са­мо­му пра­вод­зі­ць да па­мяш­кан­ня га­з­а­вую ма­гістраль – да­вер­це гэтую спра­ву спе­цы­я­лістам.

Ня­бач­ны за­бой­ца

Ба­дай, са­мым важ­кім пры вы­ка­ры­стан­ні га­за­вых кат­лоў у по­бы­це з’яў­ля­ец­ца аб­ста­ля­ванне на­леж­най вен­ты­ля­цыі. Ме­навіта з пры­чы­ны др­эн­най цыр­ку­ля­цыі па­вет­ра і пе­ра­вы­ш­эн­ня ў па­мяш­кан­нях кан­ц­эн­тра­цыі чад­на­га га­зу час­цей за ўсё ад­бы­ва­юц­ца няш­час­ныя вы­пад­кі. Так, згод­на з ін­фар­ма­цы­яй тэхніч­най ін­спек­цыі ПРУП «Мін­скаб­л­газ», за апош­нія два га­ды на тэ­ры­то­рыі Мінш­чы­ны ад­бы­ло­ся не­каль­кі вы­пад­каў атруч­ван­ня чад­ным га­зам, якія пры­вя­лі да гас­піталі­за­цыі 9 ча­ла­век. На па­мя­ці і тра­ге­дыі ў Ба­ры­са­ве (2016 год, 6 за­гі­ну­лых), Слуц­ку (2016 год, 2 ахвя­ры) і Гродне (2018 год, за­гі­ну­ла школь­ні­ца).

Ка­рыс­на ве­да­ць

Калі вы ад­чулі неча­ка­ную стом­ле­на­сць, жа­данне пры­лег­чы або пас­па­ць – гэта мо­жа з’яў­ляц­ца сімп­то­мам атруч­ван­ня чад­ным га­зам. Не іг­на­руй­це та­кі стан! Не­бяс­пе­ка за­клю­ча­ец­ца ў тым, што вы­зна­чы­ць на­яў­на­сць чад­на­га га­зу без спе­цы­яль­ных пры­бо­раў немаг­чы­ма. Ён не мае ко­ле­ру, па­ху. Для смя­рот­на­га зы­хо­ду дастат­ко­ва не­каль­кі разоў удых­ну­ць за­бруд­жа­нае па­вет­ра, у якім утрым­лі­ва­ец­ца толь­кі пра­ц­энт рэчы­ва. Та­му…

…пра­філак­ты­ка – на­ша ўсё

Як раі­ць тэхніч­ная ін­спек­цыя, неаб­ход­на пры­трым­лі­вац­ца нека­то­рых про­стых, але дзейс­ных правілаў, каб паз­бег­ну­ць няш­час­ця. Пе­рад кож­ным ка­ры­стан­нем, а так­са­ма пад­час пра­цы га­за­ва­га аб­ста­ля­ван­ня, пра­вя­рай­це ця­гу ў ды­ма­хо­дах. З пе­ры­я­дыч­на­сцю раз на год неаб­ход­на пра­вя­ра­ць і чы­с­ці­ць вен­ты­ля­цый­ныя ка­на­лы, калі яны вы­раб­ле­ны са сталі або га­ра­чаўстой­лі­ва­га бе­то­ну. А вось калі ды­ма­ход склад­зе­ны з цэг­лы, тэхніч­нае аб­слу­гоў­ванне тр­э­ба пра­вод­зі­ць кож­ныя ча­ты­ры ме­ся­цы. Спе­цы­я­лі­сты так­са­ма ад­зна­ча­ю­ць, што для пра­вер­кі вы­ш­эйз­га­да­най ін­фра­струк­ту­ры гра­мад­зянін аба­вя­за­ны вы­кліка­ць прад­стаўніка спе­цы­я­лі­за­ва­най ар­гані­за­цыі і ат­ры­ма­ць акт, які за­цверд­зі­ць яе спраў­на­сць.

Пра­ве­ры­ць ця­гу мож­на «дзе­даўскім» спо­са­бам: пад­нес­ці за­пал­ку пад ко­нус кат­ла. Калі агонь ні­бы­та «ўця­г­ва­ец­ца», то з вен­ты­ля­цы­яй праб­лем ня­ма.

Не вар­та за­бы­ва­ць і пра сам бой­лер. У ін­струк­цыі да кож­на­га ёс­ць пэў­ныя праві­лы і патра­ба­ван­ні ад­но­сна пе­ры­я­даў і спе­цы­фікі аб­слу­гоў­ван­ня. Зра­зу­ме­ла, што іх тр­э­ба вы­кон­ва­ць. Та­ды ка­ры­станне пры­с­та­са­ван­нем буд­зе мак­сі­маль­на бяс­печ­ным.

Ка­рыс­на ве­да­ць

Каб бы­ць больш упэў­не­ным у бя­спе­цы, спе­цы­я­лі­сты га­за­вай служ­бы ра­я­ць уста­ля­ва­ць пры­бор кан­тро­лю кан­ц­эн­тра­цыі чад­на­га га­зу. Пры­с­та­са­ванне кан­тра­люе па­вет­ра аўта­ма­тыч­на. Пры пе­ра­вы­ш­эн­ні па­каз­чы­ка вы па­чу­е­це моц­ны гу­ка­вы сі­г­нал.

Пры ад­чу­ван­ні ў па­мяш­кан­ні спе­цы­фіч­на­га па­ху палі­ва неаб­ход­на пе­ра­кры­ць яго па­да­чу і ад­чы­ні­ць вок­ны. Ні ў якім ра­зе не тр­э­ба ўклю­ча­ць свят­ло і ка­ры­стац­ца ін­шы­мі элек­трыч­ны­мі пры­ла­да­мі (у тым ліку смарт­фо­на­мі). Неаб­ход­на па­кі­ну­ць дом ці кват­э­ру, па­пяр­эд­зі­ць су­сед­зяў і ўжо з вулі­цы вы­кліка­ць вы­ра­та­валь­нікаў і ава­рый­ную служ­бу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.