Змена без сірэны

Minskaya pravda - - Рэпарцёр - Аляк­сандр НАВАХРОСТ

Кар­эс­пан­д­энт «МП» су­мес­на з ін­спек­та­ра­мі Ма­лад­зе­чан­ска­га ГРАНС ад­правіў­ся ў рэйд па ла­ге­рах адпачынку, дзе да­ве­даў­ся пра тон­кас­ці ар­гані­за­цыі ра­бо­ты ў сфе­ры па­жар­най бяс­пе­кі і са­мыя рас­паў­сюд­жа­ныя па­ру­ш­эн­ні. На па­рад­ку дня – пра­вер­ка двух ла­ге­раў: «Гары­зонт» і «Ку­палін­ка».

Па ал­фавіт­на­му прын­цыпу ад­праў­ля­ем­ся ў пер­шы. Не­па­да­лёк ад цэн­траль­на­га ўва­х­о­да су­стра­ка­ем на­мес­ніка на­чаль­ніка аз­да­раў­лен­ча­га ком­плек­су Сяр­гея Ка­жу­ру. Дар­эчы, гэта ўжо не пер­шы візіт вы­ра­та­валь­нікаў.

– Мі­ну­лы раз за­ў­ва­гі бы­лі і за­раз зай­ма­ем­ся іх лікві­да­цы­яй. На­прыклад, нам рэ­ка­мен­да­валі ўста­наві­ць «ба­раш­кі» – зам­кі, якія мож­на ад­кры­ць знут­ры без клю­ча. У вы­пад­ку НС гэта аб­лег­чы­ць эва­ку­а­цыю.

Сяр­гей Ка­жу­ра рас­па­вя­дае: сё­ле­та ў здраўні­цы з’явіц­ца іна­ва­цый­ная сіст­э­ма па­жар­най бяс­пе­кі, сі­г­нал з якой пас­ту­пае наў­прост на пульт дзя­жур­на­га.

– Навін­ку зман­ціра­валі ў некаль­кіх кар­пу­сах. Астат­нія – на чар­зе. На­са­мр­эч, гэта вя­лікая да­па­мо­га. Так, ня­тан­на. Але мы не мо­жам ры­зы­ка­ва­ць жыц­цём дзяцей, – ка­жа на­мес­нік на­чаль­ніка.

У ад­міністра­цый­ным бу­дын­ку асаб­лі­ва пры­ча­піц­ца ня­ма да ча­го. Сі­г­налі­за­цыя – спраў­ная. Пры­сут­ні­ча­ю­ць во­гне­ту­шы­целі і пла­ны эва­ку­а­цыі. Ад­нак по­бач з апош­нім да­свед­ча­ны ін­спек­тар за­ў­ва­жае: ня­ма неаб­ход­най ін­струк­цыі. Дроб­нае, але па­ру­ш­энне.

А вось у фае ўва­х­од­най групы жы­ло­га кор­пу­са зна­ход­зім больш сур’ёз­ны неда­хоп – за­мест звы­чай­най зман­ціра­ва­на пад­вес­ная столь. Па­вод­ле слоў ін­спек­та­раў, у вы­пад­ку ўз­га­ран­ня яна хут­ка плавіц­ца і мо­жа ўпас­ці на люд­зей.

– Нам на­стой­лі­ва рэ­ка­мен­да­валі паз­бавіц­ца ад гэ­та­га эле­мен­та інт­эр’ера. Ужо па­чалі дэ­ман­таж, да за­ез­ду ўсё буд­зе га­то­ва, – за­пэўні­вае Сяр­гей Ка­жу­ра.

У цэ­лым, як ад­зна­чы­лі вы­ра­та­валь­нікі, гэты ла­гер тр­э­ба ставі­ць у прыклад астат­нім.

Мож­на ска­за­ць, «Ку­палін­ка» кан­трастуе са сваім су­се­дам «Гары­зон­там». Плош­ча прыклад­на ўд­вая мен­шая. Так­са­ма на па­ра­дак ні­ж­эй­шыя ўмяш­чаль­на­сць і коль­кас­ць кар­пу­соў.

Ка­ля ад­міністра­цый­на­га бу­дын­ка віта­ем­ся з на­мес­ні­кам на­чаль­ніка па АГЧ Люд­мілай Шы­ман­с­кай. Су­пра­цоўнік

Так у «Ку­палін­цы» за­хоў­ва­ю­ць во­гне­ту­шы­целі. Кіраўніцтв­а за­пэўні­вае, што ў хут­кім ча­се яны зой­му­ць мес­цы ў кар­пу­сах

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.