– Ма­нюш­ка – наш кам­пазітар. Яго

Minskaya pravda - - Культура -

све­та­по­гляд сфар­міра­ваў­ся ў юнац­кія га­ды, якія прай­шлі ў ас­ноў­ным на Мінш­чыне. Класік ду­шой ад­чу­ваў непаўтор­ную пры­га­жос­ць фальк­ло­ру, ка­ла­рыт бе­ла­рус­кай на­род­най пес­ні. Гэты на­строй да­мі­нуе амаль ва ўсіх яго тво­рах, асаб­лі­ва ран­ніх. Твор­час­ць Ма­нюш­кі сіл­ка­ва­ла­ся з кры­ніц бе­ла­рус­кай на­род­най твор­час­ці. У яго му­зыч­ных тво­рах – са­праўд­нае ба­гац­це пе­сен­ных і тан­ца­валь­ных на­род­ных ін­та­на­цый. Наш ка­лек­тыў пер­шы ў Бе­ла­русi некаль­кі га­доў на­зад, у па­сёл­ку Мiр, вы­сту­піў з кан­ц­эр­там, пры­све­ча­ным твор­час­цi Ма­нюш­кі. Ён доў­жы­ў­ся 6 гад­зiн. У най­б­лi­ж­эй­шыя га­ды аба­вяз­ко­ва пад­рых­ту­ем но­вую пра­гра­му, пры­све­ча­ную гэта­му слын­на­му дзе­я­чу, – рас­ка­заў Мі­хаіл Фін­берг.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.