На­род­ныя тра­ды­цыi

Minskaya pravda - - З Добрым Настроем -

10 лі­пе­ня – Сам­сон. У на­ро­дзе ка­за­лі: «На Сам­со­на до­ждж – сем тыд­няў то ж». Даж­дж­лі­вае на­двор’е маг­ло заха­вац­ца да сяр­эд­зі­ны ве­рас­ня. Ся­ляне ад­зна­чалі гэтую прык­ме­ту: «Да ба­бі­на­га ле­та мок­ра буд­зе». Сем бра­тоў: «Сем бра­тоў ва­ро­жа­ць, коль­кі тыд­няў па­го­ды»

11 лі­пе­ня – ка­нец Пятроўска­га по­сту. Калі ў гэты дзень не чу­ва­ць зя­зюлі – зі­ма буд­зе ран­няй і снеж­най 

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.