ГАРТАЮЧЫ КАЛЯНДАР

Minskaya pravda - - З ДОБРЫМ НАСТРОЕМ -

Імяні­ны 30 лі­пе­ня

Пр. Ве­ранікі, Ле­ані­да, Мар­га­ры­ты, Ма­ры­ны

Кат. Пят­ра, Эду­ар­да

У све­це

30 лі­пе­ня – Між­на­род­ны дзень друж­бы, Су­свет­ны дзень ба­ра­ць­бы з ганд­лем люд­зь­мі

31 лі­пе­ня – Су­свет­ны дзень рэйн­джа­ра (свя­та ў го­нар пар­ка­вых рэйн­джа­раў)

Ці­ка­выя да­ты

30 лі­пе­ня 1894 г. быў ад­кры­ты Тау­эр­скі мост у Лон­дане, па­бу­да­ва­ны ін­жы­не­рам Хо­рас­ам Джон­сам у га­тыч­ным сты­лі. Веліч­ны і пры­го­жы мост стаў сво­е­а­саб­лі­вай бра­май: Тау­эр брыдж пра­ход­зя­ць суд­ны пе­рад тым як тра­пі­ць па Тэм­зе да цэн­тра го­ра­да. На ўз­вяд­зенне гэтай сла­ву­тас­ці патра­цілі звыш 1 мі­льё­на фун­таў. У звы­чай­ным рэ­жы­ме па мос­це ід­зе бяс­кон­цы па­ток ма­шын, але ў азна­ча­ныя гад­зі­ны мост ра­зы­ход­зіц­ца, каб пра­пус­ці­ць буй­ное суд­на. За больш чым сто год іс­на­ван­ня Тау­эр брыдж стаў візітоў­кай бры­тан­с­кай сталі­цы

Сла­ву­тыя імё­ны, знач­ныя пад­зеі

30 лі­пе­ня 1947 г. на­рад­зіў­ся Ар­нольд Швар­ц­эне­гер, аме­ры­кан­скі кі­на­ак­цёр аўст­рый­ска­га па­ход­жан­ня. Куль­ту­рыст, прад­п­ры­маль­нік, палітык-рэс­пуб­лі­ка­нец. Няг­лед­зячы на

вя­лікую коль­кас­ць ро­ляў, для боль­шас­ці гле­да­чоў ён за­ста­ец­ца Тэр­мі­на­та­рам з ад­най­мен­на­га філь­ма

31 лі­пе­ня 1959 г. пры­ня­та ра­ш­энне Мін­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма аб за­сна­ван­ні Ма­лад­зе­чан­ска­га аб­лас­но­га кра­яз­наў­ча­га му­зея (у 1960-м пе­рай­ме­на­ва­ны ў Мін­скі аб­лас­ны кра­яз­наўчы му­зей)

1 жніў­ня 1785 г. фран­цуз­скі ма­ра­п­лаў­ца Жан-Фран­с­уа дэ Ла­пе­руз па­чаў сваё кру­га­свет­нае пла­ванне

На­род­ныя тра­ды­цыi

Жнівень дае зна­ць, што за­кан­ч­ва­ец­ца ле­та і на­б­лі­жа­ец­ца во­сень. Ночы ста­но­вяц­ца даў­ж­эй­шы­мі і ха­лад­ней­шы­мі. Рані­цай – туман. Аб асаб­лі­вас­цях гэтай па­ры мож­на мер­ка­ва­ць па на­род­ных пры­каз­ках: «Кож­ная ха­та ў жніўні ба­га­та»; «Пры­дат­ны кра­савік ця­п­лом, а жнівень – даб­ром»; «Жнівень сее, жне і косі­ць – на ста­лах ба­гац­ця до­сы­ць».

1 жніў­ня – Ма­кры­ны (Ма­кр­эня) – пры­свя­так, у на­зве яко­га ад­люстра­ва­ла­ся мак­р­э­ча, на­ды­ход даж­дж­лі­ва­га на­двор’я. У на­ро­дзе па­пяр­эдж­валі: «Гляд­зі во­сень па Ма­крыне»; «Як не буд­зе на Ма­кр­эні даж­д­жу, то не буд­зе буль­ба гніс­ці ў зям­лі»; «Як на Ма­кр­эню до­ждж, то буд­зе ўсю Спа­саўку до­ждж»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.