Тар­па­ны вяр­нулі­ся!

Minskaya pravda - - Дайджэст -

На Ва­ло­жынш­чыне ад­навілі па­пу­ля­цыю дзікіх ко­ней

Су­пра­цоўнікі ланд­шафт­на­га за­каз­ніка «Налі­боц­кі», да­ве­даў­шы­ся, што за­ход­нія за­о­ла­гі шля­хам се­лек­цыі ад­навілі гэты стра­ча­ны від, па­чалі вес­ці пе­ра­га­во­ры аб на­быц­ці рэд­кіх ска­ку­ноў. У жніўні 151 «рэпат­ры­янт» пе­ра­е­хаў у Бе­ла­русь з Га­лан­дыі.

Амаль пя­ць ста­годдзяў мі­ну­ла з та­го ча­су, калі ў на­шай мяс­цо­вас­ці вад­зілі­ся тар­па­ны. Ра­зам з зуб­ра­мі, ту­ра­мі, ла­ся­мі ды але­ня­мі гэтыя тра­ва­ед­ныя жы­вё­лы не да­з­ва­ля­лі хмыз­ня­кам і пу­ста­зел­лю раз­рас­тац­ца. У ля­сах і пуш­чах пад­т­рым­лі­ва­ла­ся на­ту­раль­ная сіст­э­ма са­ма­а­чыш­ч­эн­ня. І пры­ро­да толь­кі вый­гра­ва­ла ад та­ко­га суіс­на­ван­ня.

І вось зноў тар­па­ны па­ся­лілі­ся ў на­шым ле­се. Ка­ля Яц­ка­ва і Бе­ла­кор­ца ім ад­вя­лі па­шу. Но­вае мес­ца­жы­хар­ства прый­ш­ло­ся дас­па­до­бы: вы­гля­да­ю­ць коні вы­дат­на, на апе­тыт не скард­зяц­ца. І ўжо на­ват ад­но жа­ра­бя з’явіла­ся на свет на рад­зі­ме сваіх прод­каў.

Як лі­ча­ць спе­цы­я­лі­сты, тар­па­ны на сён­ня – апош­нія пра­мыя прад­стаўнікі дзікіх ска­ку­ноў, якія абы­ход­зяц­ца без да­па­мо­гі ча­ла­ве­ка, вы­зна­ча­юц­ца спры­там, ма­гут­на­сцю і вы­но­с­лі­вас­цю. Праў­да, у пер­шы год за­ся­лен­ня еге­ры бу­ду­ць пад­корм­лі­ва­ць ко­ней се­нам і збож­жам.

У Бе­ла­русі за­раз наліч­ва­ец­ца 99 ахоў­ных пры­род­ных тэ­ры­то­рый, на якіх ід­зе ад­наў­ленне іх спрад­веч­на­га ста­ну. 90 ты­сяч гек­та­раў за­каз­ніка «Налі­боц­кі» – у іх ліку. Ву­чо­ныя раз­ліч­ва­ю­ць, што ад­наві­ць пер­ша­па­чат­ко­вы вы­гляд пуш­чы да­па­мо­гу­ць пар­на­ка­пыт­ныя. У пла­нах – за­вес­ці так зва­ных бы­коў Хе­ка, якія вы­вед­зе­ны штуч­на і з’яў­ля­юц­ца нось­біта­мі ге­наў ста­ра­даў­ня­га во­ла­та бе­ла­рус­кіх ля­соў – ту­ра.

«Пра­цоў­ная сла­ва», Ва­ло­жын

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.