У Пу­хавіц­кім ра­ёне ад­бы­ў­ся пер­шы тан­ца­валь­ны «Фальк-фэст».

Minskaya pravda - - Цэнтральны Рэгіён -

У кон­кур­се фальк­лор­ных по­бы­та­вых тан­цаў пры­ня­лі ўд­зел 24 па­ры з роз­ных Да­моў куль­ту­ры. Ма­лод­шым удзель­ні­кам пра­па­на­валі «Кра­ка­вяк» і «Ка­ра­пет». 12–16-га­до­выя тань­чы­лі «Па­д­эс­пань» і «Ой­ру». Прад­стаўнікі тр­эцяй катэ­го­рыі ва ўз­рос­це ад 17 га­доў вы­кон­валі «Мат­лёт» і «Поль­ку».

Іні­цы­я­та­ры фе­сты­ва­лю – на­род­ны фальк­лор­ны ан­самбль «За­ра­чан­ка» і дзі­цячы фальк­лор­ны ан­самбль «За­ра­чанач­ка» Блон­ска­га СДК пла­ну­ю­ць зра­бі­ць кон­курс тра­ды­цый­ным, каб праз яго рас­паў­сюдж­ва­ць лю­боў да на­цы­я­наль­най куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.