Мінш­чы­на пры­мае ўд­зел у між­на­род­най вы­ста­ве ў Шан­хаі.

Minskaya pravda - - Цэнтральны Рэгіён -

На II Кітай­с­кай між­на­род­най вы­ста­ве ім­парт­ных та­ва­раў і пас­луг шы­ро­ка прад­стаў­ле­ны ганд­лё­ва-пра­мыс­ло­вы, ін­ве­сты­цый­ны і ту­ры­стыч­ны пат­эн­цы­ял рэ­гіё­на. Шэраг буй­ных кам­паній удзель­ні­чае ў фо­ру­ме, ся­род іх Кітай­ска-Бе­ла­рус­кі ін­ду­ст­ры­яль­ны парк «Вя­лікі ка­мень», ААТ «Агра­кам­бі­нат «Дзяр­жын­скі», ААТ «Слуц­кі сы­ра­роб­ны кам­бі­нат», ААТ «Здра­вуш­ка-мілк» і ін­шыя. У ход­зе ра­бо­ты вы­ста­вы но­вы­мі рэзід­эн­та­мі ін­ду­ст­ры­яль­на­га пар­ка сталі дзве кам­паніі – НТ ТАА «Спа­да­рож­ні­ка­вая су­вязь Еўразіі» (КНР), якая ство­ры­ць у пар­ку наву­ко­ва-даслед­чы цэнтр для рас­пра­цоўкі спа­да­рож­ні­ка­вых сіст­эм ка­муніка­цыі і кан­тро­лю, і ТАА «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО» (Бе­ла­русь, ЗША), з якой пла­ну­ец­ца пра­ект у галіне пра­мыс­ло­вай палі­гра­фіі. Акра­мя гэ­та­га, пад­пі­са­ны ме­ма­ран­дум аб су­пра­цоўніц­тве з Ін­чу­ань­скай тэхніка-эка­на­міч­най зо­най (КНР).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.