■ГАНАРОВЫМі ГРАМАТАМі

Nash Chas - - Первая Страница -

Ваў­ка­вы­ска­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

кар­по­віч Іван Іосі­фавіч, вад­зі­цель аўта­ма­бі­ля ААТ “Ваў­ка­вы­ск­спе­ца­ўта­транс” — за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную пра­цу і ў су­вязі з пра­фесій­ным свя­там — Днём аўта­ма­білі­ста і да­рож­ніка;

Му­ляр­чык ры­шард ле­ані­давіч — за знач­ны аса­бі­сты ўклад у пат­ры­я­тыч­нае і гра­мад­зян­скае вы­ха­ванне мо­лад­зі Ваў­ка­вы­ска­га ра­ё­на, заха­ванне пе­ра­ем­на­сці па­ка­лен­няў і ў су­вязі з 100­годдзем з дня ўтвар­эн­ня Усе­са­юз­на­га Ленін­ска­га ка­муні­стыч­на­га са­ю­за мо­лад­зі;

Не­гаі­ца Алег кан­стан­ці­навіч, вя­дучы спе­цы­я­ліст па лі­ц­эн­за­ван­ні лі­ц­эн­зій­на­кан­троль­най групы шта­ба Ваў­ка­вы­ска­га аддзе­ла Дэпар­та­мен­та ахо­вы МУС Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь — за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную пра­цу, вы­со­кі пра­фесія­налізм і ў су­вязі з 66­годдзем з дня ўтвар­эн­ня службы ахо­вы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.