■УШАНАВАЛі ПАМЯЦЬ

Nash Chas - - Первая Страница -

Тра­ды­цый­на на­пяр­э­дад­ні во­сень­скіх Дзя­доў су­пра­цоўнікі і на­вуч­эн­цы ка­ле­джа вы­язд­жа­ю­ць у ме­ма­ры­яль­ны ком­плекс «Ша­вулічы», каб упа­рад­ка­ва­ць ма­гі­лы і абеліскі і тым са­мым уша­на­ва­ць памяць бязвін­на за­гі­нуў­шых вяс­коў­цах у га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Пад­час пра­цоў­най ак­цыі чле­ны БРСМ, на­вуч­эн­цы груп­пы 71В, бы­лі ўз­ру­ша­ны рас­ка­зам пра жу­дас­ную тра­ге­дыю, якая пе­ра­кр­эс­лі­ла жыц­цё 366 жы­ха­роў Ша­вуліч. Ад’язд­жа­ю­чы, кож­ны вы­ка­заў па­жа­данне веч­на­га спа­кою іх ду­шам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.