«Смач­ны» му­зей

Nash Chas - - Программа Тв -

з’явіў­ся ў на­шым ра­ёне. У Іза­белін­скім До­ме куль­ту­ры ад­бы­ло­ся ад­крыц­цё му­зей­най экс­пазі­цыі «Іза­белін кулі­нар­ны». Ва ўра­чы­стых аб­ставі­нах чы­рво­ную стуж­ку пе­рар­э­за­лі на­чаль­нік аддзе­ла куль­ту­ры Ваў­ка­вы­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ігар Са­ла­вей, га­лоў­ны рэ­жы­сёр Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га ме­та­дыч­на­га цэн­тра на­род­най твор­час­ці Ана­стасія Па­тор­ская, за­гад­чы­ца Іза­белін­ска­га ДК На­тал­ля Се­рык і ды­р­эк­тар КСУП «Ма­цве­еў­цы» Мі­хаіл Саўчык.

Гэта му­зей­ная экс­пазі­цыя ство­ра­на з мэтай збо­ру і заха­ван­ня прад­ме­таў хат­ня­га ўжыт­ку, ад­мет­ных рэц­эп­таў, па­пу­ляры­за­цыі тра­ды­цый­най кух­ні, а так­са­ма эле­мен­та немат­э­ры­яль­най куль­тур­най спад­чы­ны «Ком­плекс умен­няў вы­ра­бу тра­ды­цый­на­га вя­сель­на­га ка­ра­вая на Ваў­ка­выш­чыне».

Пад час свя­точ­на­га ад­крыц­ця му­зея гос­ці пазна­ё­мілі­ся з гісто­ры­яй Іза­белі­на, рэц­эп­та­мі мяс­цо­вай кух­ні і на­ват па­часта­валі­ся кал­ду­на­мі, баб­кай, буль­бай са шквар­ка­мі, грыб­ным і га­ро­ха­вым су­пам і ін­шы­мі тра­ды­цый­ны­мі бе­ла­рус­кі­мі стра­ва­мі, пры­га­та­ва­ны­мі згод­на з на­род­ны­мі звы­ча­я­мі.

Пла­ну­ец­ца, што экс­пазі­цыя му­зея буд­зе пас­та­ян­на аб­наў­ляц­ца но­вы­мі рэц­эп­та­мі і прад­ме­та­мі ўжыт­ку. У гэтым Ваў­ка­вы­скі ра­ён­ны цэнтр куль­ту­ры і на­род­най твор­час­ці спад­зя­ец­ца на да­па­мо­гу жы­ха­роў на­ша­га ра­ё­на.

Ла­ры­са Пра­каПе­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.