У по­шу­ках згуб­ле­най гісто­рыі

Nash Chas - - Первая Страница -

ЛЯСОтА.

Больш за 1200 на­вуч­эн­цаў школ пад­час зі­мо­вых канікул зд­зейс­нілі зай­маль­нае па­да­рож­жа па му­зе­ях уста­ноў аду­ка­цыі ў по­шу­ках згуб­ле­най на­ва­год­няй гісто­рыі.

На по­гляд ме­тадыс­та цэн­тра турыз­ма і кра­яз­наўства дзя­цей і мо­лад­зі Жан­ны Бар­кет, най­больш пры­ваб­ны­мі для на­вед­ван­ня бы­лі “Му­зей аду­ка­цыі Ваў­ка­выш­чы­ны” сяр­эд­няй шко­лы № 4 з від­эа­экс­кур­сам “на­ва­год­нія паштоўкі са­вец­ка­га пе­ры­я­ду”, “Му­зей жан­чы­ны-ма­ці” гім­на­зіі № 2, дзе прай­шло “Свя­та ёл­ка­вай цац­кі”, “Му­зей са­вец­кай эпо­хі 60—70 га­доў” СШ № 5, дзе дзе­ці пра­ве­ры­лі свае ве­ды ў квэст-гуль­ні “Но­вы год у Са­вец­кім Са­ю­зе”, “Му­зей ле­су” СШ № 8, дзе ў твор­чай май­ст­эр­ні ства­ралі “Гісто­рыю ад­ной ёл­кі”, “Му­зей бе­ла­рус­кай на­род­най твор­час­ці” СШ № 2 з на­ва­год­няй пра­гра­май MAGIC­шоу, “Му­зей ба­явой сла­вы” гім­на­зіі № 1, дзе прай­шлі на­ва­год­нія вя­чор­кі “У пар­ты­зан­скім ба­ру”, “Му­зей гісто­рыі Ваў­ка­выш­чы­ны” СШ № 7 з кон­курс­най пра­гра­май “Доў­гі дзень да ве­ча­ра”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.