Фі­нан­са­выя гра­ма­цеі

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - Па­д­рых­та­ва­ла Але­на ЯРАШЭВіЧ. [email protected]

Ра­ён­ны этап алім­пія­ды па фі­нан­са­вай гра­мат­на­сціI ар­гані­за­та­рам яко­га сталі аддзел аду­ка­цыі і ра­ён­ныя Бе­ла­ру­с­бан­ка і Бе­лагра­прам­бан­каI са­браў у сяр­эд­шко­ле №2 удзель­нікаў з усіх школ ра­ё­на.

Юна­кам і дзяў­ча­там да­вя­ло­ся ад­ка­за­ць на мно­ства пы­тан­няў, ра­шы­ць некаль­кі фі­нан­са­вых за­дач і пра­яві­ць эру­ды­цыю перш, чым дай­с­ці да жа­да­най пе­ра­мо­гі.

І фі­нан­са­вая ўда­ча не пры­мусі­ла ся­бе доў­га ча­ка­ць. Най­леп­шы вы­нік у алім­піяд­зе пра­д­э­ман­стра­ва­ла гім­на­зіст­ка Алі­на Вайш­на­ро­віч – у дзяўчы­ны Ды­п­лом 1 сту­пе­ні. Дру­гое мес­ца за­ня­ла гім­на­зіст­ка Ана­стасія Шы­лен­ка, тр­эцяе пад­зя­лілі Дар’я Та­раш­кевіч з Гу­да­гай­с­кай СШ і Ан­др­эй Гай­дуль з СШ №2.

У сяр­эд­зіне ліста­па­да Алі­на Вайш­на­ро­віч, Ана­стасія Шы­лен­ка і Дар’я Та­раш­кевіч прад­ста­вя­ць Астра­веч­чы­ну на аб­лас­ным эта­пе фі­нан­са­вай алім­пія­ды. Па­жа­да­ем ім по­спе­ху!

Ост­ро­вец­кий РИК ин­фор­ми­ру­ет:

Вы­пис­ка из ре­ше­ния №682 от 10 сен­тяб­ря 2018 го­да «Об ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии при­пис­ки граж­дан 2003 го­да рож­де­ния к при­зыв­но­му участ­ку во­ен­но­го ко­мис­са­ри­а­та Ост­ро­вец­ко­го рай­о­на»: граж­дане, не по­лу­чив­шие пер­со­наль­ную по­вест­ку для про­хож­де­ния при­пис­ки к при­зыв­но­му участ­ку, обя­за­ны явить­ся в во­ен­ный ко­мис­са­ри­ат в пе­ри­од с 1 мар­та по 30 ап­ре­ля 201V го­да, имея с со­бой до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие лич­ность, по ад­ре­су: г. Ост­ро­вец, ул. Зе­ле­ная, 26.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.