Ак­ты­ў­ная во­сень

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Калі Вы Хочаце Павіншаваць Сваіх Родных, Блізкіх, - [email protected]

по­здрав­ля­ем от всей ду­ши! С юби­ле­ем, невест­ка род­ная, Свои 30 се­го­дня встре­чай; Ты от лас­ки, люб­ви рас­цве­тай! Дом пусть бу­дет пол­ной ча­шей И муж но­сит те­бя на ру­ках; Сча­стье бу­дет у вас за стар­ше­го И уда­ча в лю­бых ждет де­лах, Дет­ский смех в до­ме не умол­ка­ет, Ми­мо аист пусть не про­ле­тит... И всю жизнь ле­бе­ди­ная па­ра Пусть над ва­шим до­мом кру­жит! Све­кор, све­кровь и Вик­то­рия По­здрав­ля­ем с на­сту­па­ю­щим юби­ле­ем

Же­ла­ем в этот юбилей Как мож­но боль­ше свет­лых дней, Чтоб ты по­ча­ще улы­ба­лась И ни­ко­гда не огор­ча­лась! Пусть все сбы­ва­ют­ся меч­ты, Что­бы бы­ла счаст­ли­вой ты. Пус­кай жизнь пол­нит­ся доб­ром, Любовью, све­том и теп­лом! С ува­же­ни­ем брат Вик­тор и его семья. По­здрав­ля­ем с на­сту­па­ю­щим юби­ле­ем

Род­ная на­ша до­чень­ка, Те­бя мы по­здрав­ля­ем И мно­го дол­гих лет без бед Про­жить те­бе же­ла­ем! И в юби­лей­ный твой де­нек Же­ла­ем быть счаст­ли­вой, В ду­ше тво­ей жи­вут пус­кай Пре­крас­ные по­ры­вы! С любовью мама и папа.

По­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Се­го­дня и все­гда те­бе же­ла­ем сча­стья, Хра­ни те­бя судь­ба от мра­ка и нена­стья, От зло­го язы­ка, от тяж­ко­го неду­га, От ум­но­го вра­га, от ме­лоч­но­го дру­га. И дай те­бе Господь, коль это в его вла­сти, Здо­ро­вья, дол­гих лет и мно­го сча­стья! Брат Ан­дрей и его семья. Еле­на Яц­ков­на ЧЕЧУЛИНА! Примите са­мые ис­крен­ние по­здрав­ле­ния со зна­ме­на­тель­ной да­той в ва­шей жиз­ни! Же­ла­ем ми­ра и согла­сья, Уюта в до­ме и теп­ла, Люб­ви де­тей, род­ных и близких, До­стат­ка, сча­стья и добра. Пусть го­ды мед­лен­но идут, Пусть вну­ки ра­дость вам несут, А вот и глав­ный наш за­вет: Про­жить здо­ро­вой мно­го лет! С ува­же­ни­ем ад­ми­ни­стра­ция, проф­ком ГУ «ТЦСОН Ост­ро­вец­ко­го рай­о­на».

У біб­ліят­э­цы прай­ш­ла су­мес­ная су­стр­э­ча ама­та­раў сло­ва і клу­ба «Ак­ты­ў­нае даў­га­лец­це».

Той, хто лічы­ць во­сень сум­най па­рой го­да, якая толь­кі і мо­жа, што сап­са­ва­ць настрой, моц­на па­мы­ля­ец­ца. На­са­мр­эч гэты час дае шмат пад­стаў для твор­час­ці ў са­мых роз­ных яе пра­явах. Каб пе­ра­ка­нац­ца ў гэтым, чле­ны літа­ра­тур­на­га аб’яд­нан­ня «Астра­вец­кай зям­лі га­ла­сы» і клу­ба «Ак­ты­ў­нае даў­га­лец­це» злад­зілі су­мес­ную су­стр­э­чу, га­лоў­най тэ­май якой аб­вяс­цілі во­сень. І ёй пры­свя­цілі раз­мо­вы і вер­шы, а так­са­ма вы­ста­ву вы­шы­тых кар­цін і спле­це­ных з бі­се­ру вы­ра­баў.

Пра свае во­сень­скія по­спе­хі – удзел у кон­кур­сах і фе­сты­ва­лях, но­выя ўз­на­га­ро­ды – рас­ка­заў До­ро­гая мама

по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Же­ла­ем, чтоб хру­сталь тво­ей меч­ты Не смог раз­бить­ся о ска­лу несча­стья, Пусть для те­бя цве­тут цве­ты И пусть глаза твои си­я­ют сча­стьем. Пусть ли­цо оза­ря­ют теп­ло и улыб­ка И не ста­рит­ся серд­це во­век. Ты для нас са­мая луч­шая на све­те, Са­мый близ­кий, род­ной че­ло­век! Дочери, зя­тья, сын, невест­ка, вну­ки и внуч­ки.

До­ро­го­го и лю­би­мо­го сы­на и дя­дю по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Уже се­го­дня 50! Неумо­ли­мо го­ды мчат­ся, В тво­ей ду­ше пусть бу­дет 25, А мы то­бою бу­дем лю­бо­вать­ся! Те­бе же­ла­ем мо­ре сча­стья, Улы­бок, солнца и теп­ла, Чтоб жизнь бы­ла еще пре­крас­ней, Уда­ча за ру­ку ве­ла! Пусть в до­ме бу­дут только ра­дость, Уют, до­ста­ток и покой, Дру­зья, род­ные бу­дут ря­дом, Беда об­хо­дит сто­ро­ной! Здо­ро­вья креп­ко­го же­ла­ем И лег­ких жиз­нен­ных до­рог, И пусть все­гда, бла­го­слов­ляя, Те­бя хра­нит твой ан­ге­лок! Мама, Настя, Са­ша и Ле­ра.

Да­ра­го­га сы­на, брата, дзяд­зь­ку

він­шу­ем з юбіле­ем! Ня­хай шчас­цем све­цяц­ца вочы І ўсмеш­ка на вуснах га­ры­ць, І спа­кой­ны­мі бу­ду­ць ночы, А дзень ня­хай пес­няй гучы­ць. Ня­хай бе­ды, хва­ро­бы і сму­так Абы­ход­зя­ць зда­лёк тваю ха­ту, Каб збіралі­ся мы шмат разоў Ад­зна­ча­ць юбілей­ныя да­ты. Ма­ці, ба­ць­ка, сяст­ра, шва­гер, пля­мен­нікі Глеб і Ягор. Свидетельство о рож­де­нии по­лу­чи­ли: Да­вид Юлья­но­вич Ба­лун­да,

г. Ост­ро­вец Ар­тём Ев­ге­нье­вич Буб­ле­вич,

г. Ост­ро­вец Кон­стан­тин Дмит­ри­е­вич Ор­лов­ский,

г. Ост­ро­вец Аляк­сандр Ма­ро­заў. І, вя­до­ма ж, па­чы­таў вер­шы.

Пе­ра­ха­пі­ла іні­цы­я­ты­ву пазіты­ў­ная Ка­піталі­на Пятроўская. Да яе да­лучы­лі­ся На­тал­ля Зу­бен­ка, якая так­са­ма пра­д­э­ман­стра­ва­ла свае спро­бы ў вер­ша­ва­най твор­час­ці, і Свят­ла­на Меш­кіс – яе пес­ню пра ра­мон­кі пад­пя­валі ўсе.

Вер­ша­мі, у якіх, ні­бы­та пад пэн­дзлем ма­ста­ка, ства­ра­ец­ца кар­ці­на, па­ра­да­ва­ла Таі­са Ся­мё­на­ва, а Яні­на Ха­ра­ш­эй пад­т­ры­ма­ла доб­ры настрой анек­до­та­мі.

Ці­ка­вы­мі ўс­па­мі­на­мі студ­энцтва пад­зя­ліла­ся Ла­ры­са Мар­ты­на­ва: у сваім на­тат­ніку з пер­ша­га кур­са ін­сты­ту­та яна знай­ш­ла за­піс пра су­стр­э­чу з бе­ла­рус­кі­мі па­эта­мі. На той мо­мант, прызна­ла­ся яна, іх імё­ны ёй ні пра што не га­ва­ры­лі. За­тое ця­пер гэта прад­мет яе гор­да­с­ці.

Свят­ла­на ФЁДАРАВА. По­здрав­ля­ем ува­жа­е­мо­го

Свой юбилей он празд­но­вал 2 но­яб­ря! Пре­крас­ный воз­раст – шесть­де­сят, Его про­жить не так и про­сто, В кру­гу се­мьи, в кру­гу дру­зей Же­ла­ем встре­тить де­вя­но­сто! Пусть ан­гел-хра­ни­тель те­бя укры­ва­ет От вся­кой оби­ды зем­ной, Огром­но­го сча­стья, добра мы же­ла­ем, Здо­ро­вья по­креп­че, удачи боль­шой! Сташ­ке­вич, Ли­сов­ская. До­ро­гой бра­тик

с юби­ле­ем те­бя! Как быст­ро го­ды на­ши юные ле­тят, А из­ме­нить кру­го­во­рот не в на­ших си­лах; И вот те­бе, мой брат, се­го­дня шесть­де­сят, Но ты по-преж­не­му и силь­ный, и кра­си­вый! Ты, как все­гда, мое на­деж­ное плечо, Та­ким же креп­ким и надежным оста­вай­ся; Те­бя люб­лю всем серд­цем, го­ря­чо. Го­дам, бра­тиш­ка, ни­ко­гда ты не сда­вай­ся! В твой юбилей же­лаю сча­стья и люб­ви, По­то­ком гор­ным твоя жизнь пусть льет­ся И пло­до­твор­ны бу­дут все тру­ды твои… Пусть ни­ко­гда те­бя уста­лость не кос­нет­ся! Сест­ра Те­ре­са с се­мьей. До­ро­го­го и лю­би­мо­го па­поч­ку

по­здрав­ля­ем с 60-ле­ти­ем! Же­ла­ем те­бе, род­ной, ни­ко­гда не бо­леть и не ханд­рить, не ску­чать и не рас­стра­и­вать­ся, не ду­мать о пло­хом и не со­мне­вать­ся в се­бе. Папа, пусть каж­дый день те­бя радует хо­ро­ши­ми про­гно­за­ми на успех и уда­чу, пусть и в се­мье, и в де­лах по ра­бо­те все ла­дит­ся. Пусть тво­и­ми вер­ны­ми спут­ни­ка­ми, ну, кро­ме ма­мы, бу­дут на­деж­да, ве­ра и лю­бовь. С любовью де­ти, вну­ки. До­ро­го­го

по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Же­ла­ем креп­ко­го здо­ро­вья и ве­се­лых эмо­ций, счаст­ли­вых со­бы­тий и за­ме­ча­тель­ных идей, вы­со­ких це­лей и бра­вых успе­хов, се­мей­но­го бла­га и от­мен­но­го до­стат­ка. С ува­же­ни­ем Ва­лен­ти­на, Али­на, пле­мян­ни­ки и вну­ча­тые пле­мян­ни­ки. Та­и­сия Ар­тё­мов­на Шку­мат, г. Ост­ро­вец Иг­нат Сер­ге­е­вич Ко­ку­ев, г. Ост­ро­вец Ма­кар Алек­сан­дро­вич Лу­койть,

г. Ост­ро­вец Вик­то­рия Ана­то­льев­на Лыч­ков­ская,

г. Ост­ро­вец Па­вел Алек­сан­дро­вич Ко­ва­лев­ский,

аг. Во­ро­на Ува­жа­е­мая

Примите са­мые ис­крен­ние и сердечные по­здрав­ле­ния в день ва­ше­го юби­лея! Так мно­го доб­рых слов вы за­слу­жи­ли, И мы же­ла­ем всей ду­шой, Чтоб бы­ли вы все­гда счаст­ли­вой И бес­ко­неч­но мо­ло­дой. Пусть даль­ше жизнь прой­дет спо­кой­но, Не зная го­ре­чи и бед, И креп­ким бу­дет пусть здо­ро­вье На мно­го-мно­го дол­гих лет. С ува­же­ни­ем кол­лек­тив ЧТПУП «Вла­дЗен». До­ро­гую и лю­би­мую же­ну, ма­му и ба­буш­ку

по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! В пре­крас­ный празд­ник, в юбилей, Мы вам же­ла­ем яр­ких дней, Счаст­ли­вых, ра­дост­ных ми­нут, Пусть близ­кие вас бе­ре­гут. Вы в этот день пре­крас­ней всех! Пусть с ва­ми дви­жет­ся успех, В се­мье ца­рит теп­ло, уют, Здо­ро­вье и меч­ты цве­тут! С любовью муж, сын, дочь, зять и вну­ки.

Ува­жа­е­мая

По­здрав­ля­ем вас с юби­ле­ем! Же­ла­ем столь­ко же про­жить И о пе­ча­ли по­за­быть. Пре­крас­ных, свет­лых, мир­ных дней Мы вам же­ла­ем в юбилей. Пусть го­ды мед­лен­но те­кут, Пусть де­ти ра­дость вам несут, А вот и глав­ный наш за­вет: Про­жить здо­ро­вой до ста лет! Кол­лек­тив те­ра­пев­ти­че­ско­го от­де­ле­ния №2.

До­ро­гая По­здрав­ляю с днем рож­де­ния! Жи­вешь на све­те ра­ди близких, По­рою забывая о се­бе, И в этот день мы кла­ня­ем­ся низ­ко За ду­шу доб­рую те­бе. До ста­ро­сти глу­бо­кой и счаст­ли­вой Ты до­жи­ви и пра­вну­ков до­ждись, И оста­вай­ся ра­дост­ной, счаст­ли­вой, Ка­кой бы труд­ной не бы­ла бы жизнь! С любовью муж. Калі ў вас ес­ць незвы­чай­ныя фо­та ці від­эа, пад­зя­лі­це­ся імі з чы­та­ча­мі «АП»: да­сы­лай­це ў рэ­дак­цыю з ка­рот­кай гісто­ры­яй, калі і пры якіх аб­ставі­нах гэта бы­ло зня­та, – іх уба­ча­ць усе на­шы чы­та­чы і на­вед­валь­нікі сай­та.

На­та­лью Ива­нов­ну РОМАШ На­та­лью Ива­нов­ну РОМАШ! На­та­лью РОМАШ! На­та­лью РОМАШ Ге­ле­на Ста­ни­сла­вов­на БАТУРО, Сер­гея Алек­сан­дро­ви­ча МОСКАЛЕВА Аляк­сандра Іва­наві­ча ЗАМАРУ Эду­ар­да Ста­ни­сла­во­ви­ча ЯСЮКЕВИЧА! Эдуард Ста­ни­сла­во­вич ЯСЮКЕВИЧ, Эду­ар­да Ста­ни­сла­во­ви­ча ЯСЮКЕВИЧА Эду­ар­да Ста­ни­сла­во­ви­ча ЯСЮКЕВИЧА Люд­ми­ла Юлья­нов­на ПОЗЛЕВИЧ! Люд­ми­лу Юлья­нов­ну ПОЗЛЕВИЧ Жан­на Ан­то­нов­на БЛАЖЕВИЧ! Лео­нар­да Лю­дви­ков­на СУХОДОЛЬСКАЯ!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.