Вы­хад у люд­зі

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - Воль­га ХАЦЯНОВіЧ, фо­та аўта­ра. [email protected]

ПА­Ч­А­ТАК на 1-й стар.

…План­ш­эт­ны» пе­ры­яд ты­чыц­ца на­се­ле­ных пунк­таў з коль­кас­цю на­сель­ніцтва больш за 3 000 ча­ла­век, та­му на Астра­веч­чыне ён за­кране толь­кі ра­ён­ны цэнтр. Спі­сы вё­сак бу­ду­ць скла­да­ць сель­вы­кан­ка­мы. Як гэта ад­бы­ва­ец­ца Кож­на­му рэ­гістра­та­ру выд­зе­ле­на тэ­ры­то­рыя для аб­хо­ду і план­ш­эт з элек­трон­най кар­тай горада. Астра­вец пад­зе­ле­ны на тры ўчаст­кі, на ад­на­го рэ­гістра­та­ра прых­од­зіц­ца 700 да­моў.

Кар­та ўяў­ляе са­бой …жы­вую» ас­но­ву з на­не­се­ны­мі на яе да­ро­га­мі, вулі­ца­мі, бу­дын­ка­мі, ме­жа­мі ўчаст­каў і ад­рас­а­мі. За­да­ча рэ­гістра­та­ра – зве­ры­ць і пры неаб­ход­на­сці ўнес­ці но­выя дад­зе­ныя аб мес­ца­з­на­ход­жан­ні аб’ек­та, яго на­зна­ч­эн­ні, коль­кас­ці кват­эр і пад’ез­даў – і гэтак да­лей.

Пры са­бе рэ­гістра­тар паві­нен ме­ць па­свед­чанне, па­шпарт, план­ш­эт, а так­са­ма сві­сток і ліх­та­рык – для бяс­пе­кі.

Пра­ца­ва­ць на сваіх участ­ках рэ­гістра­та­ры бу­ду­ць з 9 да 18 гад­зін. Іх рух па тэ­ры­то­рыі фік­су­ец­ца.

– Кож­ную рані­цу ў рэ­гістра­та­раў пла­нёр­ка, на якой пас­ля аналі­зу па­пяр­эд­ня­га дня вы­зна­ча­юц­ца праб­ле­мы, з які­мі яны су­тык­нулі­ся або мо­гу­ць су­тык­нуц­ца, – га­во­ры­ць на­чаль­нік аддзе­ла ста­ты­сты­кі Астра­вец­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Свят­ла­на Вік­та­раў­на Шлы­ко­віч. – Па­куль стаі­ць до­брае на­двор’е, мы пас­та­ра­ем­ся аха­пі­ць як ма­га больш ад­рас­оў.

– Вам да­ру­ча­на ад­каз­ная спра­ва дзяр­жаў­най важ­на­сці, – звяр­нуў­ся да рэ­гістра­та­раў на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Вік­тар Збі­гневіч Сві­ла. – У на­ступ­ным год­зе пройдзе ўсе­а­гуль­ны пе­ра­піс на­сель­ніцтва, які буд­зе аба­пірац­ца на ва­шу ін­фар­ма­цыю. Так што ра­бі­це сваю спра­ву ад­каз­на і па­воль­на – часу ха­пае. Бу­ду­ць цяж­кас­ці, звяр­тай­це­ся – ра­зам мы вы­ра­шым лю­бую праб­ле­му. НАГАДВАЕМ Пе­ра­піс на­сель­ніцтва ў Беларусі ад­буд­зец­ца ў ка­ст­рыч­ніку 2019 го­да. До­маўла­даль­ні­кам Калі вы не паспе­лі ўста­наві­ць шыль­ду або ан­шлаг, пас­пя­шай­це­ся: абы­ход па вулі­цах Астраў­ца ўжо па­чаў­ся, вось-вось пач­ну­ць га­та­вац­ца і спі­сы ін­шых на­се­ле­ных пунк­таў ра­ё­на!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.