Каб не хвар­эць…

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - [email protected]

Люд­мі­ла Васілеўская, тэхніч­ны ра­бот­нік:

– Як толь­кі ў на­шай баль­ні­цы з’яў­ля­ец­ца но­вы тып вак­цы­ны, раб­лю прыш­ч­эп­ку – са­бе і дзе­цям. Сёлета мы так­са­ма прыш­ча­пілі­ся ўсім ся­мей­ствам. Акра­мя та­го, пра­пі­ва­ем віта­мі­ны, апра­на­ем­ся па на­двор’і, ужы­ва­ем све­жую са­даві­ну ды га­род­ні­ну.

Ну а калі ў нека­га ўсё ж па­чы­на­ю­ць з’яў­ляц­ца пер­шыя сімп­то­мы хва­ро­бы – адра­зу ж п’ём ан­ты­біё­ты­кі.

Ле­анід Уш­ко, пен­сія­нер: – На пер­шым мес­цы ў мяне, ка­нешне ж, прыш­ч­эп­ка. Як ме­дык, раю ўсім сво­е­ча­со­ва прыш­ч­эплі­вац­ца – за некаль­кі ме­ся­цаў да ха­ла­доў, бо імуніт­эт вы­пра­цоў­ва­ец­ца не за дзень і не за два. Я прыш­ча­піў­ся яш­чэ ў ве­рас­ні.

Але ад­ной прыш­ч­эп­кай, зра­зу­ме­ла, не абыс­ці­ся. Тр­э­ба за­ў­сё­ды апра­нац­ца па на­двор’і, на­ват калі ты вы­ход­зіш з до­ма на некаль­кі хвілін – у ма­га­зін ці вы­нес­ці смец­це.

Ну а яш­чэ я правіль­на хар­чу­ю­ся: са­даві­на, га­род­ні­на са свай­го ага­ро­да аба­вяз­ко­ва кож­ны дзень на ста­ле. Люб­лю з'ес­ці часнач­ку з са­лам на чор­ным хле­бе ды з ква­ша­най ка­пу­стай – так­са­ма доб­рая пра­філак­ты­ка прас­туд­ных за­хво­рван­няў.

Тац­ця­на Лі­соўская, хат­няя гас­пады­ня, з сы­нам іва­нам:

– Для ўма­ца­ван­ня імуніт­эту я ста­ра­ю­ся, каб на ста­ле бы­ло больш све­жай са­даві­ны ды га­род­ні­ны. Я ўвесь час до­ма і ве­ра­год­на­сць …пад­ча­пі­ць» вірус у мяне міні­маль­ная, та­му не прыш­ч­эплі­ва­ю­ся. А вось дзе­ці ў шко­ле кож­ны год ро­бя­ць прыш­ч­эп­кі.

Калі ж нех­та з хат­ніх па­чы­нае каш­ля­ць, то п’ём су­пра­ць­вірус­ныя срод­кі і дзе­ці аба­вяз­ко­ва іду­ць да ўра­ча.

– Як я зма­га­ю­ся з хва­ро­ба­мі? Калі нех­та ў кла­се па­чы­нае каш­ля­ць, то ста­ра­ю­ся бліз­ка не па­ды­ход­зі­ць. Шап­ку за­ў­сё­ды над­зя­ваю і курт­ку – праў­да, не за­ў­сё­ды за­шпіль­ваю. Але ў пад’ез­де аба­вяз­ко­ва за­шпіль­ва­ю­ся, каб ма­ма не сва­ры­ла­ся.

Ан­тон МАЛЬШЭЎСКі, фо­та аўта­ра.

іван:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.