Юбілеі

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Программа Телепередач С 26 Ноября По 2 Декабря -

У вет­эран­скім клу­бе «Ак­ты­ў­нае даў­га­лец­це» ад­бы­ла­ся ве­ча­ры­на-ўша­на­ванне 80-га­до­вай юбі­ляр­кі. Ге­раі­няй дня бы­ла энер­гіч­ная, аба­яль­ная, ар­ты­стыч­ная Ва­лян­ці­на Міка­ла­еў­на За­кр­эўская, у мі­ну­лым – га­лоў­ны бух­гал­тар кал­га­са «Шлях Лені­на», вы­дат­ны спе­цы­я­ліст, гра­мад­ская ак­ты­віст­ка, ама­тар­ка са­мад­зей­на­сці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.