Хто да­па­мо­жа ін­валі­ду?

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница -

ХтоI на дум­ку жы­ха­роў на­ша­га го­ра­да і ра­ё­наI паві­нен да­па­ма­га­ць ін­валі­да­мI вы­свят­ляў наш кар­эс­пан­д­энт. Свят­ла­на Страш­кевічI Я за­раз ра­зу­мею ін­валі­даўШто нам па за­коне на­ле­жау ад­па­чын­ку ка­ля­сач­нікаў: гу­ля­ю­чы па го­ра­лаI якая да­па­мо­га – ніх­то не па до­гляд­зе дзі­ця­ці: дзе з ка­ляс­кайI добра вы­вучы­ла рас­каз­ваў і не тлу­ма­чыў. Не­ка­мес­цыI дзе ін­валі­да­мI ды і на­мI то­рыя рэчы толь­кі за­раз да­вед­ма­ла­дым ма­ма­мI без да­па­мо­гі ва­ем­сяI _____________________ калі му­жа ўжо ня­ма. ні пра­е­ха­цьI ні спус­ціц­ца з тра­ту­а­ра _________________ на пе­ша­ход­ны пе­ра­ход. Ры­гор Аляк­сандраўI

ча­со­ва бес­пра­цоў­ны Ма­рыя Яро­мі­наI (без фо­та): пен­сія­нер­ка: – Люд­зі ця­пер та­кіяI што – У мяне муж быў ін­валі­дам толь­кі пра ся­бе дба­ю­цьI дру­гой групы – ан­ка­ло­гія. Ды­кI чха­ць яны ха­целі на ін­шых: у ак­ра­мя мяне і дач­кіI ніко­му ён баль­ні­цыI на пош­цеI у бан­куI быў не патр­эб­ны. Дзя­куй яш­чэ па­куль ін­валід у нос не тыцне су­сед­зя­мI якія тэле­фа­на­валіI па­свед­чан­неI па­міра­ць буд­зе – кла­па­цілі­сяI пра­па­на­валі да­пане пра­пус­ця­ць без чар­гі. мо­гу. А так – усё са­мі. Ха­ця вось яш­чэ пы­танне для роз­ду­му: ка­го лічы­ць ін­валі­дам? Калі ча­ла­век ат­ры­маў траў­му ці стра­ціў зда­роўе па ўваж­лі­вай пры­чыне: вы­твор­чая траў­маI нека­га ра­та­ваў ці под­звіг зд­зейс­ніў – гэта ад­но. А калі ён п’яны на ма­шыне ў аўто­бус …уля­цеў» ці рак …за­ра­біў»I сма­лячыI як па­ра­возI – гэта ін­шае.

– У Астраў­цыI на­коль­кі я ве­да­юI дзей­ні­чае Тэ­ры­та­ры­яль­ны цэнтр са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтваI ёс­ць та­ва­ры­ства Чы­рво­на­га Кры­жаI ва­лан­цё­рыI якія …тры­ма­ю­ць ру­ку на пуль­се»: да­па­ма­га­ю­ць люд­зям з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­міI кла­по­цяц­ца пра іх.

У …Белт­эле­ка­ме» люд­зіI якія не мо­гу­ць са­мі прый­с­ці да на­сI мо­гу­ць вы­кліка­ць спе­цы­я­лі­ста на дом.

Да та­го жI не за­ў­сё­ды адра­зу зра­зу­ме­еш: ін­валід пе­рад та­бой ці зда­ро­вы. Сар­д­эч­нікіI яз­венікіI люд­зі з ан­ка­ло­гіяй так­са­ма ча­ста ма­ю­ць ін­валід­на­сць. Хо­цьI я лі­чуI што ў на­сI як у анек­до­це: зда­ро­вых ня­маI а ёс­ць неда­аб­сле­да­ва­ныя. _________________________ (Смя­ец­ца) Вік­тар Ба­зю­кI пен­сія­нер: – Ін­валі­дам у на­шай краі­неI лі­чуI ува­гі ўд­зя­ля­ец­ца недастат­ко­ва. Ка­неш­неI ёс­ць ар­гані­за­цы­іI чы­ёй ра­бо­тай з’яў­ля­ец­ца да­па­мо­га і аб­слу­гоў­ванне люд­зей з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі: пры­бра­цьI схад­зі­ць у ма­га­зінI да­па­маг­чы знай­с­ці які-небудзь за­ро­бак.

А зда­ра­ец­цаI што гэта …для га­лач­кі» робіц­ца: пан­дус быц­цам бы і зра­білі – але па ім немаг­чы­ма пад­няц­ца і зда­ро­ва­муI не то­еI што хво­ра­му; дзве­ры вуз­кія ці ад­кры­ва­юц­ца та­кI што ча­ла­ве­ку на мы­лі­цах ці на ка-

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.