Паву­кі да Мін­ска да­вя­лі

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница -

З пры­за­вым ды­п­ло­мам вяр­нуў­ся ры­тан­скі школь­нік з аб­лас­но­га эта­пу кон­кур­су эко­ла­га-бія­ла­гіч­ных ра­бо­тk

На што­га­до­вым кон­кур­се эко­ла­га-бія­ла­гіч­на­га на­кірун­ку Астра­веч­чы­ну прад­стаў­ля­лі школь­нікі з Вар­нян, Ры­тані і СШ №2. Наву­ко­вае дасле­да­ванне Кан­стан­ці­на Юр­ге­лян­ца з Ры­тан­ска­га НПК бы­ло ад­зна­ча­на Ды­п­ло­мам ІІ сту­пе­ні. У хут­кім ча­се хлоп­чык пры­ме ўд­зел у рэс­пуб­лі­кан­с­кай кан­фер­эн­цыі.

Кан­стан­цін Юр­ге­ля­нец вы­сту­паў на сек­цыі «Эка­ло­гія жы­вёл» з дасле­да­ван­нем пра ві­ды паву­ка­па­доб­ных агра­га­рад­ка Ры­тань.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.