«Ке­мя­лі­на» адра­джа­ец­ца – і пе­ра­ма­гае!

З Ды­п­ло­мам ІІІ сту­пе­ні з аб­лас­но­га фе­сты­ва­лю ха­роў ан­сам­бляў пес­ні і танца «Над сінім Нё­ма­нам» вяр­ну­ла­ся ад­род­жа­ная «Ке­мя­лі­на».

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница -

Лю­бі­мы аст­раў­ча­на­мі і вя­до­мы да­лё­ка за ме­жа­мі на­ша­га ра­ё­на на­род­ны ан­самбль на­род­най му­зы­кі «Ке­мя­лі­на» адрад­зіў­ся літа­раль­на па­ру ме­ся­цаў на­зад: пер­шае яго вы­ступ­ленне пе­рад пуб­лі­кай ад­бы­ло­ся пад­час свя­тка­ван­ня Дня ра­бот­нікаў сель­скай гас­па­дар­кі.

А ня­даў­на ад­род­жа­ная «Ке­мя­лі­на» па­е­ха­ла на пер­шы пас­ля доў­га­га пе­ра­пын­ку конкурс – аб­лас­ны фе­сты­валь хо­раў і ан­сам­бляў пес­ні і танца. Па ўмо­вах кон­кур­су там тр­э­ба бы­ло прас­пя­ва­ць дзве пес­ні: ад­ну – а-ка­п­эль­на, дру- гую – у му­зыч­ным су­пра­ва­д­ж­эн­ні. «Ке­мя­лі­на» пад­рых­та­ва­ла пес­ні «Чор­ны во­ран», саліра­ваў у якой кіраўнік ан­сам­бля Сяр­гей Дзям’ян­чык, і «Це­раз лес, ля­сок, ля­со­чак».

І хо­ць ча­су на пад­рых­тоўку ў ка­лек­ты­ву бы­ло ма­ла – уся­го два тыд­ні, «Ке­мя­лі­на» ска­ры­ла жу­ры – і за­ва­ява­ла Ды­п­лом лаўр­эа­таў ІІІ сту­пе­ні.

Він­шу­ем – і спад­зяём­ся, што гэта толь­кі пер­шая ла­стаўка шмат­лікіх на­ступ­ных пе­ра­мог.

Ні­на АЛЯКСЕЕВА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.