Уз­на­га­ро­ды

Ахо­ва па­рад­ку – на ўз­роўні пе­ра­мо­гі!

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница -

Тр­эцяе мес­ца ў аб­лас­ным кон­кур­се «Леп­шы гра­мад­скі пункт ахо­вы пра­ва­па­рад­ку» па вы­ні­ках ра­бо­ты за 2017 год за­няў Гер­вяц­кі сель­вы­кан­кам.

Та­кім чы­нам ад­зна­ча­ны на­ма­ган­ні Гер­вяц­ка­га сель­вы­кан­ка­ма і яго стар­шы­ні Лю­цыі Іва­наў­ны Лях, а так­са­ма ўсіх ар­гані­за­цый, што пра­цу­ю­ць на яго тэ­ры­то­рыі, у ахо­ве пра­ва­па­рад­ку.

Брон­за­вы пры­зёр аб­лас­но­га кон­кур­су ад­зна­ча­ны Ды­п­ло­мам і гра­шо­вай пр­эміяй.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.