Леп­шыя ід­эо­ла­гі – у ляс­га­се

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница -

Пе­ра­мож­цай аб­лас­но­га кон­кур­су за леп­шую пас­та­ноўку ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты ся­род сель­ска­га­спа­дар­чых, ле­са­га­спа­дар­чых і пе­ра­пра­цоўчых прад­пры­ем­стваў прызна­ны ДЛГУ «Астра­вец­кі ляс­гас» – ён узна­га­род­жа­ны Ды­п­ло­мам іі сту­пе­ні і ад­зна­ча­ны гра­шо­вай пр­эміяй.

Астра­вец­кі ляс­гас вя­до­мы ў ра­ёне і Гро­дзен­скай воб­лас­ці не толь­кі доб­ры­мі вы­твор­чы­мі па­каз­чы­ка­мі, ука­ра­нен­нем су­час­ных тэхна­ло­гій, развіц­цём но­вых на­кірун­каў дзей­на­сці – але і добра пас­таў­ле­най ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­тай, у цэн­тры ўва­гі якой за­ў­сё­ды стаі­ць пра­цоў­ны ча­ла­век з яго кло­па­та­мі і праб­ле­ма­мі. Пра ін­тар­э­сы люд­зей дба­ю­ць шмат­лікія гра­мад­скія ар­гані­за­цыі ляс­га­са, пярвіч­кі якіх ство­ра­ны ў ка­лек­ты­ве – праф­са­юз­ная, БРСМ, «Бе­лай Русі», БСЖ, а так­са­ма шмат­га­до­вы няз­мен­ны на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­це Пётр Зя­но­навіч Кру­пен­чык.

А най­перш – кіраўнік прад­пры­ем­ства, які па азна­ч­эн­ні з’яў­ля­ец­ца га­лоў­ным ід­эо­ла­гам, – Ры­гор Мечы­сла­вавіч Доў­гі.

Дзя­ку­ю­чы агуль­най зла­д­жа­най ра­бо­це і да­сяг­ну­ты та­кі пе­ра­мож­ны вы­нік.

Ні­на АЛЯКСЕЕВА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.